บริการอื่นๆ

อัตราค่าบริการ ของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์

    ลูกค้าบุคคลธรรมดา
ที่ทำสัญญาก่อน
วันที่ 1 ก.ค. 61 /
ลูกค้านิติบุคคล
ลูกค้าบุคคลธรรมดา
ที่ทำสัญญาตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ค. 61
ลำดับ รายละเอียด จำนวน / บาท จำนวน / บาท
1

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี Leasing

1,700 1,700
2

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี (โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อผู้เช่าซื้อ)

1,500 ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
 

ค่าโอนกรรมสิทธิ์ สคบ.

342 -
 

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี (แบบด่วน) - ทะเบียนกรุงเทพฯ

1,800 -
 

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี (แบบด่วน) - ทะเบียนต่างจังหวัด

2,000 -
3

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี 2 ต่อ (โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อบุคคลภายนอก)

4,000 + อากร 0.5%
ของราคารถยนต์
2,500 + อากร 0.5%
ของราคารถยนต์
4

ค่าบริการเปลี่ยนสีรถยนต์

1,000 1,000
5

ค่าบริการเปลี่ยนเครื่องยนต์

1,000 1,000
6

ค่าบริการคัดป้ายแผ่นเหล็ก (ส่งป้ายให้ลูกค้าทาง EMS)

800 800
7

ค่าบริการคัดป้ายแผ่นเหล็ก - ป้ายประมูล (ส่งป้ายให้ลูกค้าทาง EMS)

1,800 1,800
8

ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์ / ค่าบริการปรับเล่มทะเบียน (ลูกค้าต่อภาษีเอง)

400 400
9

ค่าบริการคัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

600 600
10

ค่าบริการแจ้งย้ายเพิ่ม

500 500
11

ค่าธรรมเนียมออกหนังสือมอบอำนาจทุกกรณี
รวมถึงกรณีหนังสือมอบอำนาจเดิมสูญหายหรือหมดอายุ

500 500
12

ค่าธรรมเนียมจัดเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ (กรณีลูกค้าโอนเอง)

500 -
13

ค่าธรรมเนียมจัดเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ในครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (กรณีลูกค้าโอนเอง / เอกสารสูญหายไม่เกิน 1 ปี)

1,000 1,000
14

ค่าธรรมเนียมจัดเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ในครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (กรณีลูกค้าโอนเอง / เอกสารสูญหายเกิน 1 ปี)

2,000 2,000
15

ค่าบริการแจ้งหยุดใช้รถยนต์

500 500
16

ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาทะเบียนรถยนต์

100 100
17

ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาสัญญาเช่าซื้อ

100 100
18

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ (Sabuy Jai) (โอนเข้าเป็นชื่อบริษัท)

2,500 2,500
19

ค่าบริการแจ้งติดตั้งแก๊ส

1,500 - 2,200 1,500 - 2,200
20

ค่าบริการปรับสมุดคู่มือจดทะเบียน (กรณีแจ้งติดตั้งแก๊ส)

300 300
21

ค่าบริการคัดใบคู่มือจดทะเบียน

500 500
22

ค่าบริการตรวจรถยนต์นอกพื้นที่

1,000 1,000
23

ค่ามัดจำเล่มทะเบียน

5,000 5,000
24

ค่ามัดจำชุดจดทะเบียน

10,000 10,000

 

หมายเหตุ

 • กรณีลูกค้าร้องขอและตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการด้านงานทะเบียนแทน ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ชำระให้หน่วยราชการ (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

อัตราค่าบริการ ในการขอเอกสาร

ลำดับ ประเภทของเอกสาร จัดส่งผ่าน E-mail / Fax จัดส่งผ่าน EMS
1

หนังสือแจ้งค่าเช่าซื้อคงเหลือ

200 250
2

หนังสือแจ้งยอดปิดบัญชี

200 250
3

หนังสือยืนยันการชำระครบถ้วน

200 250
4

หนังสือรับรองการสิ้นสุดภาระหนี้

200 250
 

(โอนสิทธิ์, เคลมประกัน, รถประมูล)

200 250

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน / กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนา Passport
  พร้อมแจ้งความประสงค์ประเภทของเอกสาร (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
 2. Pay in การชำระเงินค่าบริการในการขอเอกสาร / หลักฐานในการชำระเงินค่าบริการในการขอเอกสาร

กรณีเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่หมดอายุ) และสำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม
  พร้อมแจ้งความประสงค์ประเภทของเอกสาร (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
 2. Pay in การชำระเงินค่าบริการในการขอเอกสาร / หลักฐานในการชำระเงินค่าบริการในการขอเอกสาร

หมายเหตุ

 • กรณีให้จัดส่งเอกสารทาง EMS รบกวนให้ระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจน

เมื่อลูกค้าดำเนินการแจ้งความเอกสารสูญหาย และชำระค่าบริการคัดป้ายภาษี เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และ แนบเอกสารประกอบ พร้อมเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการ คัดป้ายภาษีให้ลูกค้า

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการคัดป้ายภาษี

ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) การคัดป้ายภาษี
1

แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อผู้เช่าซื้อ)

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)

4

บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย

5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)

6

สำเนาทะเบียนบ้าน

7

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยน)

8

สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

9

สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ "นางสาว" (หากมีการเปลี่ยน)

10

สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)

11

สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)

12

ค่าบริการคัดป้ายภาษี 600 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ

 • โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
 • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address ) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้
 • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติธรรมดา) การคัดป้ายภาษี
1

แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อผู้เช่าซื้อ)

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)

4

บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย

5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)

6

สำเนาทะเบียนบ้าน

7

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยน)

8

สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

9

สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ "นางสาว" (หากมีการเปลี่ยน)

10

สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)

11

สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)

12

ค่าบริการคัดป้ายภาษี 600 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ

 • โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
 • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address ) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้
 • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

เมื่อลูกค้าดำเนินการแจ้งความแผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย และชำระค่าบริการคัดป้ายทะเบียนรถยนต์ 600 บาท เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และ แนบเอกสารประกอบ พร้อมเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการ คัดป้ายทะเบียนให้ลูกค้า

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการคัดป้ายทะเบียนรถยนต์

ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) การคัดป้ายทะเบียน
1

แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้เช่าซื้อ)

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)

4

บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย

5

สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)

6

สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7

สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้ารายการต่ออายุทุกหน้า)

8

ค่าบริการคัดป้ายทะเบียน 800 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

9

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ

 • โปรดแนบสำโปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address ) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้
 • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติบุคคล) การคัดป้ายทะเบียน
1

แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้เช่าซื้อ)

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)

4

บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย

5

สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)

6

สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7

สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้ารายการต่ออายุทุกหน้า)

8

ค่าบริการคัดป้ายทะเบียน 800 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

9

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ

 • โปรดแนบสำโปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address ) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้
 • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมลงนาม และแนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าว ให้เรียบร้อย หรือติดต่อสำนักงาน บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย ) จำกัด

 1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
 3. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ตู้ ปณ. 33 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905