ร่วมงานกับเรา รู้จักการทำงานของเราก่อนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสถาบันทางการเงินที่เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีพนักงานกว่า 1,200 คน ให้บริการลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทั่วประเทศ

และเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลัก TFS Way (Toyota Financial Service Way) โดยการปลูกฝังให้พนักงานนำหลักการ Kaizen มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมศักยภาพพนักงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในบริษัทฯ

อีกทั้งผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยการเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของพนักงานพนักงานของเราทุกคนจึงมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ขณะนี้เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะร่วมงานไปกับเรา และเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

การจัดอบรมหลักสูตร “Orientation Training for New Staff”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ และภาพรวมของกระบวนการทำงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดอบรมหลักสูตร “Orientation Training for New AO&B-CO”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานใหม่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด / Accounts Officer (AO) และเจ้าหน้าที่ประสานงานทางธุรกิจ / Business Coordinator (B-Co.) เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นได้

การจัดอบรมหลักสูตร “Team Building for Unity - We are Toyota Leasing - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อความเป็นหนึ่ง”

หลักสูตรนี้จัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างพนักงานภายในฝ่าย หรือสำนักงานภาค รวมทั้งเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ

การจัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน”

 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554

การจัดอบรมหลักสูตร “Effective Communication and Personality Development”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ รวมทั้งเรียนรู้แนวทางในการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า และผู้แทนจำหน่ายของพนักงานใหม่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด (AO) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางธุรกิจ (B-Co.) ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งพนักงานและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับพนักงานของเรา ดังนี้

 • เงินรางวัลประจำปี
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
 • ประกันสุขภาพพนักงาน, คู่สมรส-บุตร
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บิดา - มารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ทางสายตา
 • เงินช่วยเหลือความเสี่ยงภัย
 • เงินกู้สินเชื่อรถ Toyota อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ส่วนลดค่าอะไหล่รถ Toyota
 • ส่วนลดค่าแรงซ่อมรถ Toyota
 • ส่วนลดค่าทำสีรถ Toyota
 • เงินช่วยเหลือค่าเรียนภาษาอังกฤษ
 • เงินช่วยเหลือแสดงความยินดีและเสียใจโอกาสต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ
 • รางวัล Long Service Year
 • ค่าล่วงเวลา / ค่าอาหารล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี / บริการฉีดวัคซีน
 • บริการห้องพยาบาล พร้อมพยาบาลให้คำแนะนำการรักษา
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กิจกรรมบริษัท / กิจกรรมในเครือ Toyota
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

คุณสามารถส่งคำถาม / ข้อเสนอแนะ ผ่านทางเว็บไซต์ ได้โดยแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือ ส่งมาที่ E-mail : human_resources@tlt.co.th