สินเชื่อเพื่อบริษัท หรือองค์กร (Lease)

ทางเลือกที่ชาญฉลาด... สำหรับธุรกิจของคุณ

สินเชื่อรถยนต์แบบลีส (Financial Lease) เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับองค์กร และบริษัทด้วยอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านมีสภาพคล่องทางการเงินสูงสุดพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาญฉลาดเพื่อให้ท่านจัดสรรงบประมาณได้สะดวก และง่ายกว่าเดิม

ลีส คืออะไร

สินเชื่อรถยนต์แบบลีสเปรียบเสมือนการทำสัญญาเช่าระยะยาวโดยทั่วไประยะเวลาการเช่าจะอยู่ที่ 3 - 5 ปี และเมื่อครบอายุสัญญาเช่าผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันเซ็นสัญญา

กลุ่มลูกค้า Lease

 1. เป็นนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย (เช่น บจก., บมจ., หจก. เป็นต้น)
 2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 3. อายุสัญญาเช่าของลีสซิ่ง เริ่มตั้งแต่ 36 เดือน ถึง 48 เดือน
 4. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า แบบลดต้น - ลดดอก (Effective Rate)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเช่าแบบลีสซิ่ง

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
หากสัญญาเช่ามีลักษณะเข้าเกณฑ์หนึ่งข้อหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ จะจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน อ้างอิงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุงปี 2550)

 1. การโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันสิ้นสุดแห่งสัญญา
 2. สิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ของราคายุติธรรม
 3. อายุสัญญาเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของอายุการใช้งาน
 4. มูลค่าปัจจุบันของเงินค่าเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของราคายุติธรรม
 5. สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะ

ข้อบ่งชี้

 1. หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
 2. ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของราคาซากที่ขาย (เช่น มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าคงเหลือที่อยู่ในรูปค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าลดให้ ซึ่งรวมแล้วมีจำนวนเท่ากับ ส่วนใหญ่ของจำนวนที่ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า)
 3. ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่ 2 ด้วยการจ่ายค่าเช่าที่จำนวนต่ำกว่าค่าเช่าในตลาดอย่างเป็นนัยสำคัญ

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้เช่าต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • มีสิทธิเลือกซื้อรถยนต์ได้ ตอนท้ายสัญญาในราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา

ด้านภาษี

ประหยัดภาษีได้สูงสุด สามารถใช้สิทธิเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนำค่าเช่า หักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้สูงสุด ถึง 36,000 บาทต่อเดือน / ต่อคัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ด้านการเงิน

ใช้เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนขึ้นลงของ ตลาดสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายคงที่ตลอดอายุสัญญา

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ สูงสุดในแต่ละโปรแกรม บริษัท A ทำลีสซิ่ง บริษัท B ทำเช่าซื้อ บริษัท C ซื้อเงินสด ลิสซิ่งได้ประโยชน์ มากกว่าเช่าซื้อ / เงินสด
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ต่อเดือน 36,000 16,667 16,667 19,333
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ต่อปี 432,000 200,000 200,000 232,000
ค่าใช้จ่ายที่หักได้ 5 ปี 2,160,000 1,000,000 1,000,000 1,160,000
ภาษีที่ประหยัดได้ 30% 648,000 300,000 300,000 348,000
การหักค่าเสื่อมราคากรณีซื้อคืน 100,000 ไม่มี ไม่มี -
ภาษีที่ประหยัดได้ 30% 300,000 ไม่มี ไม่มี 300,000
ลีสซิ่งประหยัดภาษีได้มากกว่า 948,000 300,000 300,000 648,000

เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นดังต่อไปนี้

 • เอกสารผู้เช่า

  • หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)
  • เอกสารแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)

  (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทฯ ทุกฉบับ)

 • เอกสารผู้ค้ำประกัน

  • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
  • บัญชีเงินฝากอื่น (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน

  (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนักงานโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ประจำโชว์รูมจัดจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าทุกสาขาใกล้บ้านท่าน หรือส่งมาที่ cs@tlt.co.th , Facebook : ToyotaLeasingThailand