Toyota Way วิถีแห่งโตโยต้า วัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

เริ่มจากความต้องการที่จะพัฒนาขั้นตอนการผลิตรถยนต์ในโรงงาน (Toyota Production System) และกลายเป็นรากฐานการทำงานที่ สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจของบริษัท ในเครือโตโยต้า

เปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักการ Kaizen (ไคเซ็น)

หนึ่งในหลักการของ Toyota Way ที่โดดเด่น และถูกนำมาใช้เป็นวัฒนธรรมในการพัฒนา ความคิด และการทำงานร่วมกัน โดยเราเชื่อว่า สิ่งต่างๆ สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ เรื่อยๆ แนวคิดนี้อยู่เหนือความแตกต่างของภาษา สัญชาติ สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่ และ ทุกๆ สังคม การพัฒนาควรเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และผลักดันเราไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า เป็นหลักการที่ SFC (Sales Finance Company) ในเครือ TFSC (Toyota Financial Services) ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

Toyota Way มีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ

Continuous Improvement การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องใส่ใจกับหลักการ 3 ประการเพื่อความสำเร็จคือ

  • Challenge เน้นการสร้างวิสัยทัศน์ในระยะยาว รักที่จะเป็นนักท้าทายปัญหา กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามต้องการ
  • Kaizen (ไคเซ็น) มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง 'เปลี่ยนให้ดีขึ้น' (Change for the Better) ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆ
  • Genchi Genbutsu (เกนจิ เกนบุสซึ) มาจากภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน หมายถึง 'ไปดูด้วยตนเอง' คือ การไปเห็นปัญหาหรือกระบวนการให้ถึงสถานที่จริง เห็นต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อจะแก้ไขหรือพัฒนาได้อย่างตรงจุดมากกว่าเพียงแค่การอ่านหรือฟังจากรายงานเท่านั้น

Respect for People การยอมรับฟัง และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

จากพื้นฐานแนวคิดที่ว่า 'ทุกคนเท่าเทียมกัน' สร้างความรับผิดชอบ ความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน เน้นการทำงานเป็น 'ทีมเวิร์ค' โดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งปันประสบการณ์ และต่อยอดให้การปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน