สบายดี (สินเชื่อเช่าซื้อผ่อนสบายๆ)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้า และเปลี่ยนการซื้อรถของคุณให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นด้วยการแบ่งค่างวดออกเป็น 2 ช่วง ให้คุณผ่อนสบายๆ พร้อมทางเลือกดีๆ ที่มอบให้คุณเมื่อผ่อนชำระครบกำหนดในช่วงแรก

4 ความสบาย... ที่เรามอบให้คุณ

 • สบายที่ 1

  ผ่อนชําระค่างวดน้อยกว่าการเช่าซื้อทั่วไปประมาณ 40%

 • สบายที่ 2

  กับดอกเบี้ยที่ประหยัดกว่า ผ่อนระยะยาวคิดอัตราดอกเบี้ยช่วงแรก เพียงแค่ 48 เดือน* หรือ 60 เดือน* ซึ่งทําให้ผ่อนค่างวดน้อยกว่าโปรแกรมเช่าซื้อทั่วไปที่คิดดอกเบี้ยเต็ม 84 เดือน**

 • สบายที่ 3

  เลือกได้ เมื่อผ่อนชําระค่างวดครบในช่วงแรก

  ดีลที่ 1 แลกซื้อรถคันใหม่ที่ผู้แทนจําหน่ายพร้อมรับสิทธิประโยชน์จาก โตโยต้า ลีสซิ่ง ดีลที่ 2 ใช้รถคันเดิมโดยปิดบัญชี หรือผ่อนชําระต่อรวมสูงสุด 108 เดือน*** ดีลที่ 3 จ่ายงวดสุดท้ายปิดสัญญา ได้รับการโอนการสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าโดยสมบูรณ์

 • สบายที่ 4

  ดาวน์น้อยเริ่มต้นที่ 10% ต่ำกว่าโปรแกรมเช่าซื้อทั่วไปที่ต้องดาวน์มากกว่า 25% (ภายใต้ระยะเวลาการผ่อนที่เท่ากัน)

* ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ** รวมระยะเวลาเช่าซื้อในช่วงแรก *** รวมระยะเวลาเช่าซื้อในช่วงแรก

เครื่องมือคำนวณค่างวดนี้ ใช้สำหรับการประเมินค่างวดโดยประมาณเท่านั้น บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือผลการคำนวณ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบรายละเอียด เพิ่มเติม หรือค่างวดที่ถูกต้อง กรุณาติดต่อที่ผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1486

 • ผู้ขอสมัคร หรือผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทางและเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

 • กรณีผู้กู้เป็น บุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • สลิปเงินเดือน และ หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากอื่นๆ (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)

  หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

 • กรณีผู้กู้ในนาม นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ) 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และเงินฝากเพิ่ม (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)

  หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

 • กรณีผู้กู้เป็น ชาวต่างชาติ

  • สำเนาพาสปอร์ต หน้ารูปถ่าย หน้าวันหมดอายุ (หน้าต่ออายุ) และหน้าวีซ่าประเทศไทย (ยังไม่หมดอายุ) 2 ชุด
  • สำเนา Work Permit (ที่ยังไม่หมดอายุ) 2 ชุด
  • ใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานฑูต (ถ้ามี)
  • สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และเงินฝากเพิ่ม (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)

  หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนักงานโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ประจำโชว์รูมจัดจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าทุกสาขาใกล้บ้านท่าน หรือส่งมาที่ cs@tlt.co.th , Facebook : ToyotaLeasing