งานของเราวันนี้จะเป็นการวางรากฐานสำหรับวันพรุ่งนี้

ความพยายามของสมาชิกทุกคนมีความสำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราเพื่อลูกค้าในแต่ละวัน และทุกวัน

เราพยายามที่จะขับเคลื่อนโลก ด้วยการสร้างสรรค์วิธีการขับเคลื่อน

พันธกิจของพวกเราคือการสร้างความสุขเพื่อทุกคน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและมอบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้คน, ชุมชน และโลกของเรา เป้าหมายของเราคือทำให้ทุกคนมีอิสรภาพในการขับเคลื่อนสร้างความมั่นใจ, รอยยิ้ม และคำมั่นสัญญา เพื่ออนาคตที่สดใสกว่า

ดังนั้นแทนที่จะหยุดนิ่ง และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เราจะร่วมกันเดินหน้าต่อไป

สิ่งที่เราทำในวันนี้จะสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า สำหรับคนรุ่นต่อไป

THE TOYOTA WAY 2020

วิถีโตโยต้า 2020

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Act for Others

ทำเพื่อผู้อื่น

การมองในมุมมองของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เป็นหัวใจสำคัญของความพยายามของเราในทุกวัน การลองวางตัวเราเองอยู่ในตำแหน่งที่ต่างออกไป จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Work with Integrity

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์

เราพิจารณาอยู่เสมอว่า งานในวันนี้จะพาเราไปถึงจุดใด และส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบตัวเราอย่างไร เราสร้างเส้นทางสู่จุดมุ่งหมายของเรา ด้วยจริยธรรม และความซื่อสัตย์

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Drive Curiosity

มีความอยากรู้อยากเห็น

ให้ความสนใจในทุกๆ สิ่ง เราตั้งคำถามเพื่อที่จะค้นพบ กลไก และข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังคำถาม หรือปรากฏการณ์นั้นๆ แนวความคิดแบบนี้จะก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Observe Thoroughly

สังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน

มนุษย์รับรู้สิ่งต่างๆโดยสัญชาตญาณ ในแบบที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้ เรารวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสิ่งที่เรามองเห็น, รับรู้ความรู้สึก, และการตีความจากสถานการณ์ รวมถึงการเข้าไปดูและสัมผัสกับหน้างานจริง (Genchi Genbutsu) ก็เพื่อค้นพบวิธีการที่สร้างสรรค์ที่สุด และดีที่สุดอย่างรวดเร็ว

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Get Better and Better

ทำให้ดีขึ้นและดีกว่าเดิม

วันนี้ และทุกวัน เราแสดงความเป็นเจ้าของในงานเพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะ ของตัวเราเอง และกับผู้อื่น ด้วยหัวใจ ความคิด และร่างกาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าของเรา

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Continue the Quest for Improvement

แสวงหาอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุง

เราเชื่อในความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ทุกการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่า สนับสนุนให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น และมีความก้าวหน้า เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ไม่เคยหยุดอยู่กับสภาพปัจจุบัน

เราเชื่อในความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นทุกการปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่า สนับสนุนให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น และมีความก้าวหน้า เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง ให้ดีขึ้นโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ไม่เคยหยุดอยู่กับสภาพปัจจุบัน

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Create Room to Grow

สร้างพื้นที่ให้เกิดการเจริญเติบโต

มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็น เรากำจัดของที่ไม่จำเป็นและจัดการทรัพยากรของเราอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการเจริญเติบโต นี่คือรากฐานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และการปลูกฝังแนวคิดใหม่ๆ สำหรับอนาคต

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Welcome Competition

ยินดีเปิดรับการแข่งขัน

เรายินดีเปิดรับการแข่งขันโดยไม่ยึดถือแต่ตนเอง การแข่งขันผลักดันให้เรามีการปรับปรุง และมอบบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าและสังคมของเรา สร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีขึ้น

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Show Respect for People

แสดงความเคารพต่อผู้อื่น

ไม่มีการทำงานใดที่ทำโดยลำพัง ไม่มีงานใดเป็นความ พยายามของคนเพียงคนเดียว เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากมุมมองที่หลากหลาย เปลี่ยนความแตกต่างให้เป็นความแข็งแกร่งที่เป็นทีมเดียวกัน ด้วยพื้นฐานการเคารพต่อผู้อื่น เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกได้รับการต้อนรับ ปลอดภัยและมีผู้รับฟัง และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่าง เต็มที่เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย

At Toyota We...

ที่โตโยต้าเรา...

Thank People

ขอบคุณทุกคน

เราเป็นหนี้ต่อลูกค้า, สมาชิก, หุ้นส่วน, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และชุมชนของเราที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้ในทุกวันนี้ เรากล่าวคำ “ขอบคุณ” กับทุกคน ที่เราพบในวันนี้

วิถีโตโยต้า 2020

ที่โตโยต้าเรา...

 • ทำเพื่อผู้อื่น
 • ทำงานด้วยความซื่อสัตย์
 • มีความอยากรู้อยากเห็น
 • สังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 • ทำให้ดีขึ้นและดีกว่าเดิม
 • แสวงหาอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุง
 • สร้างพื้นที่ให้เกิดการเจริญเติบโต
 • ยินดีเปิดรับการแข่งขัน
 • แสดงความเคารพต่อผู้อื่น
 • ขอบคุณทุกคน

Our work today lays the foundation for tomorrow.

Every member’s efforts are vital, so it’s essential we stay focused on delivering our best for customers, each and every day.

We seek to move the world by providing mobility solutions.

Our mission is to Produce Happiness for All by continuing to inspire and provide new possibilities to people, cities and our planet. Our goal is for everyone to have the freedom to move, producing confidence, smiles and promise for a brighter future.

So, instead of being stagnant and resisting change, together, we will continue to forge ahead.

What we do today will build a better tomorrow for future generations.

THE TOYOTA WAY 2020

At Toyota We...

Act for Others

We strive to keep the perspectives of our customers and stakeholders at the core of our efforts every day. Putting ourselves in other’s positions, we go beyond the impossible.

At Toyota We...

Work with Integrity

We always consider where today’s work should take us and how it impacts those around us. We forge a path to our objective with integrity and honesty.

At Toyota We...

Drive Curiosity

Taking a personal interest in everything, we ask questions to discover the mechanics behind phenomena. This mindset generates new ideas.

At Toyota We...

Observe Thoroughly

Humans sense things instinctively in ways that machines can’t. We bring together hard data while personally seeing, feeling and interpreting the situation, exercising Genchi Genbutsu to discover the most creative and best solutions quickly.

At Toyota We...

Get Better and Better

Today, and every day, we take ownership to sharpen the skills of ourselves and each other with heart, mind and body to meet the evolving needs of our customers.

At Toyota We...

Continue the Quest for Improvement

We believe in the natural ability of people to change things for the better. Every improvement, regardless of size, is valuable. Encouraging both incremental and breakthrough innovative thinking, we seek to evolve with (Kaizen), never accepting the status quo.

At Toyota We...

Create Room to Grow

Focusing on what’s essential, we eliminate waste and manage our resources carefully to create room to grow. This is the foundation for agility and the cultivation of new ideas for the future.

At Toyota We...

Welcome Competition

We welcome competition, without ego. It pushes us to improve and better serve our customers and society, creating more value and a better experience.

At Toyota We...

Show Respect for People

No work is solitary. No job is a one-person endeavor. We make the most of diverse perspectives turning differences into fortitude as one team. With a fundamental respect for people, we create an environment where all feel welcome, safe and heard, and everyone can contribute their best toward meaningful goals.

At Toyota We...

Thank People

We owe our existence to our customers, members, partners, stakeholders and communities. We say “Thank You” to everyone we encounter today.

THE TOYOTA WAY 2020

At Toyota We...

 • Act for Others
 • Work with Integrity
 • Drive Curiosity
 • Observe Thoroughly
 • Get Better and Better
 • Continue the Quest for Improvement
 • Create Room to Grow
 • Welcome Competition
 • Show Respect for People
 • Thank People