ต่อภาษีรถยนต์

ท่านไม่ต้องยุ่งยากหรือสับสนกับวันที่ต้องต่อภาษีรถยนต์อีกต่อไป เพราะโตโยต้า ลีสซิ่ง ยินดีทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อภาษีรถยนต์ของท่านใกล้ครบกำหนด การชำระภาษีประจำปีให้โดยอัตโนมัติ

  • กรุณาตรวจสอบวันครบกำหนดภาษีรถยนต์ประจำปี และชำระค่าภาษีรถยนต์ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันครบกำหนด
  • หากท่านขาดต่อภาษีรถยนต์ประจำปีครบ 3 ปี จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ถูก "ระงับ" การใช้โดยทันทีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546
  • หากรถยนต์ของท่านติดตั้งก๊าซ NGV หรือ CNG กรุณาส่งหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้งที่รับรองโดยวิศวกร (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) เพื่อแนบเรื่องต่อภาษีรถยนต์ประจำปีทุกครั้ง
  • กรณีรถยนต์ของท่านใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป กรุณาส่งหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) QR CODE ฉบับจริงหรือสำเนา (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • ติดต่อโตโยต้า ลีสซิ่ง ลูกค้าสัมพันธ์ Contact Center 1486

หมายเหตุ : หากท่านมีการต่ออายุประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.บุคคคลที่ 3) เรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งรายละเอียด พรบ. ของท่าน ที่ทำการต่อเรียบร้อยแล้ว

(ตัวอย่าง: 1กข   2345)

*.jpg, *.png, *.gif ขนาดไม่เกิน 500 KB
*.jpg, *.png, *.gif ขนาดไม่เกิน 500 KB
* สำหรับลูกค้าต่อ พรบ. เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งรูปได้เพื่อยืนยันข้อมูล
* สำหรับรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รบกวนนำรถยนต์ไปตรวจสภาพพร้อมแนบเอกสารใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.)

กรณีที่ท่านชำระค่า พรบ. กับบริษัท ท่านไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการต่อภาษีให้ท่านอัตโนมัติ

หากท่านทำประกันภัย (พรบ.บุคคลที่ 3) ด้วยตนเอง ท่านจะต้องส่งส่วนท้าย ประกันภัยภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บุคคลที่ 3) มายัง โตโยต้า ลีสซิ่ง ผ่านซองธุรกิจตอบรับ หรือ ส่งสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำเนาเต็มหน้า) ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2634-6405 หรืออีเมล์มายัง www.tlt.co.th ก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 15 วัน

  1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
  2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  3. ส่งส่วนท้าย ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บุคคลที่ 3) มายัง โตโยต้า ลีสซิ่ง ผ่านซองธุรกิจตอบรับ หรือ ส่งสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำเนาเต็มหน้า) ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2634-6405
  4. อีเมล์มายัง www.tlt.co.th ก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 15 วัน

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้โตโยต้า ลีสซิ่ง ดำเนินการต่อ พ.ร.บ. ให้ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

(ตัวอย่าง: 1กข   2345)