โอนกรรมสิทธิ์

ให้ท่านสะดวกสบาย ง่าย ไม่ยุ่งยาก ด้วยบริการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์กับ โตโยต้า ลีสซิ่ง

เพียงแค่ท่านชำระเงินครบตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์กับเรา โดยทางโตโยต้า ลีสซิ่ง จะทำการส่งเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่าน 30 วันก่อนชำระงวดสุดท้าย และท่านเพียงลงนามในเอกสารดังกล่าวพร้อมส่งหลักฐานประจำตัวแนบกลับมา

เพียงเท่านี้ การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องวุ่นวายใจอีกต่อไป

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

เมื่อลูกค้าชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ลูกค้า ดังนี้

 • โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ลูกค้า
 • โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บุคคลอื่น (กรณีโอน 2 ต่อ)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมลงนาม และแนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าวให้เรียบร้อย และส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายัง

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ตู้ ปณ. 33 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905

(ฝ่ายบริการลูกค้า)
ติดต่อสอบถามข้อมูล Contact Center 1486

ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) โอนกรรมสิทธิ์ รถยนต์ โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ (กรณีโอน 2 ต่อ)
1

แบบคำขอโอนและรับโอน (ใบที่ 1)

(ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้รับโอน 2 จุด)

2

แบบคำขอโอนและรับโอน (ใบที่ 2)

(ผู้เช่าซื้อต้องลงชื่อตรงช่องผู้โอน / ผู้รับโอนใหม่ ต้องลงชื่อตรงผู้รับโอนจำนวณ 2 จุด)

 
3

หนังสือมอบอำนาจ

4

ใบขอรับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนกรรมสิทธิ์

 • โปรดระบุว่าท่านต้องการใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดใด
 • โปรดเลือกว่าท่านต้องการให้บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ส่งเล่มทะเบียนที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ในช่องทางใด
 • โปรดลงชื่อตรงช่อง (ผู้เช่าซื้อจำนวณ 1 ชุด)
5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6

สำเนาทะเบียนบ้าน

7

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลง)

8

สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

9

สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ "นางสาว" (หากมีการเปลี่ยนแปลง)

10

สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)

11

สำเนา Passport และ Work Permit

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)

12

ค่าโอนกรรมสิทธิ์

 • กรณีใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดเดิม หรือตามทะเบียนบ้านของท่านจำนวณ 1,500 บาท
 • กรณีใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดอื่น ที่ไม่ตรงตามป้ายทะเบียนรถเดิม และไม่ตรงตามทะเบียนบ้านของท่าน จำนวณ 2,000 บาท ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2 ต่อ จำนวน ......................บาท (ติดต่อ Contact Center 1486)
 
13

ลอกลายเลขตัวถัง 3 ชุด และถ่ายรูปรถ 4 ด้าน

(ให้เห็นตัวอักษรชัดเจนตามมาตรฐานขนส่ง)

 

หมายเหตุ

 • โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
 • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
 • กรณีหากท่านไม่ระบุที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน ทางโตโยต้า ลีสซิ่ง ถือว่าท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งเล่มทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งเอกสารเดิม
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย (Certificate Address) ที่ออกโดยสถานทูตที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร) แทนได้
 • กรณีรถยนต์จดทะเบียนเป็นรถตู้ / ต้องแนบเอกสารบันทึกรับทราบ (การนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนไปใช้งาน)
 • ป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี ในปีปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)

กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต

บริษัทจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ผู้จัดการมรดกแทน หากมีผู้จัดการมรดกมากกว่า 1 ท่าน ให้ตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท (โดยทำหนังสือยินยอม หรือระบุในคำสั่งศาลว่าโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้จัดการมรดกท่านใด)

ซึ่งเอกสารที่ต้องจัดเตรียม จะใช้เอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ (โอน 2 ต่อ) และต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ

 • ใบมรณบัตร
 • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก
 • กรมการขนส่งทางบกจะต้องนัดตรวจสภาพรถยนต์
ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติบุคคล) โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
1

แบบคำขอโอนและรับโอน

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบขอรับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนกรรมสิทธิ์

 • โปรดระบุว่าท่านต้องการใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดใด
 • โปรดเลือกว่าท่านต้องการให้บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ส่งเล่มทะเบียนที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ในช่องทางใด
 • โปรดลงชื่อตรงช่อง (ผู้เช่าซื้อจำนวณ 1 จุด และประทับตราสำคัญของบริษัท)
4

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและวัตถุประสงค์

(อายุไม่เกิน 6 เดือน)

5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6

สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7

สำเนา Passport และ Work Permit

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)

8

ค่าโอนกรรมสิทธิ์

 • กรณีใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดเดิม หรือตามทะเบียนบ้านของท่านจำนวณ 1,500 บาท
 • กรณีใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดอื่น ที่ไม่ตรงตามป้ายทะเบียนรถเดิม และไม่ตรงตามทะเบียนบ้านของท่าน จำนวณ 2,000 บาท

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทั้งต้นฉบับ / สำเนา) มายังบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ภายในเดือนที่ท่าน ระบุไว้ในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างการคำนวณเงินที่ต้องกรอกในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีค่าโอนกรรมสิทธิ์ 1,500 บาท)

 • จำนวนเงินที่จ่าย คือ 1,401.87 บาท (คิดจาก 1,500 x 100 ÷ 107)
 • ภาษีที่หักและนำส่งไว้ คือ 42.06 บาท (คิดจาก 1,401.87 x 3%)
 • ยอดเงินที่ต้องชำระ คือ 1,457.94 บาท (คิดจาก 1,500 - 42.06)

หมายเหตุ

 • โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
 • กรณีหากท่านไม่ระบุที่อยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน ทางโตโยต้า ลีสซิ่ง ถือว่าท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งเล่มทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งเอกสารเดิม
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย (Certificate Address) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร) แทนได้
 • ป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี ในปีปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)
 • หากกรณีที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ (โอน 2 ต่อ) สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Contact Center 1486
 1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
 2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
 3. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ตู้ ปณ. 33 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905