โตโยต้า ลีสซิ่ง สร้างสรรค์สังคม การดูแลและตอบแทนสังคม

การดูแลและตอบแทนสังคม ของ โตโยต้า ลีสซิ่ง

โตโยต้า ลีสซิ่ง มั่นคงในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ และมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดูแลและตอบแทนสังคมอย่างสม่ำเสมอดังเช่นปณิธาน “โตโยต้า ลีสซิ่ง เคียงข้างกัน ผูกพันตลอดไป”

จุดเริ่มต้นในการอยู่เคียงข้างสังคมของเรา เริ่มจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ด้วยการบริจาคเป็นครั้งคราว แล้วเริ่มขยับขยายสู่การให้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยได้วิเคราะห์ถึงความขาดแคลนบนพื้นฐานความจำเป็นอย่างแท้จริงของผู้รับ จากนั้นจึงลงมือทำและมอบให้ด้วยความจริงใจ โดยเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดผลดีกับผู้ได้รับจากจุดเล็กๆ สู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนต่อไป

ผลดีต่อสังคม

กิจกรรมสังคมด้านต่างๆ ที่โตโยต้า ลีสซิ่ง มุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทย

ด้าน เศรษฐกิจ

การแบ่งปันองค์ความรู้ของธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร (Knowledge Sharing for Personal & Business Development) โดย การนำส่วนหนึ่งของปรัชญาไคเซ็นมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้แบ่งปันให้กับ เยาวชน พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานราชการ

ด้าน สังคม

การบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม (Hardship Alleviation for Better Lives of Thai Society) โดยการมองโอกาสให้กับผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทางสังคมเท่าที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็น

  • การน้อมเกล้าฯถวายรถบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานต่อให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้บริการในพื้นที่ๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

  • การมอบโอกาสให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งจากความบกพร่องทางกาย เพื่อให้มีพลังใจและกำลังกายที่เข้มแข็ง สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  • การสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อให้ผู้รับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้าน สิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และทำกิจกรรมเพื่อช่วยดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะชายหาดและ แนวน้ำตก การสร้างฝายหินชะลอน้ำ การยิงเมล็ดพันธ์กล้าไม้ เป็นต้น