ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง

คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัครงานเพื่อศึกษาคุณสมบัติ

ผู้สมัครกรุณาส่งเอกสารเพื่อสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล human_resources@tlt.co.th

เอกสารสมัครงาน:

 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • สำเนาใบรับรองผลการเรียน / ใบรับรองวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการสมัครงาน (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ชื่อตำแหน่ง : Collection Management Staff/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและติดตามหนี้สิน

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Suntower, Vibhavadi Road

วันที่ประกาศ : 8 ต.ค. 64

Collection Management Staff/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและติดตามหนี้สิน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Control and follow-up Outsource Collection Service (OA) to achieve the target, including work efficiency to align with the standards set by the company
 • Manage work process to prevent customer complaints from Outsource Collection Service (OA)
 • Analyses and evaluate performance of Outsource Collection Service (OA). Prepare summary report for presenting Management team, including coaching, problem solving and advising related business units
 • Visit Outsource Collection Service (OA) at least 1-2 time(s) per month
 • Manage daily tasks such as assigning tasks, submitting reports, allocating bank flow, reversal task, calling customers, supporting information to Outsource Collection Service (OA), problem solving and coordinating with related business units
 • Participate efficiently company’s special projects such as new core business, NCB, fraud tracking, status, relief program
 • Ad hoc assignment

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality. Male or female, age between 30-35 years old
 • Bachelor’s degree or above in Business Administration, Management, or related fields.
 • At least 3 years experience in collection, debt follow up and/or auction operations process
 • Knowledge in Laws related to Hire-purchase, Consumer Protection Acts
 • Solid background in customer account administration, collection operations in hire-purchase, leasing, finance, or banking business would be advantage
 • Proficient in MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
 • Good command in written and spoken English
 • Able to work overtime
 • Ability to be polite and compassionate without lacking confidence
 • Able to work under pressure, good communication skill and Negotiable
 • Detail-oriented, teamwork, customer oriented and service mind

ที่ทำงาน

Suntower, Vibhavadi Road

ชื่อตำแหน่ง : Direct Sales (KINTO - Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 27 ก.ย. 64

Direct Sales (KINTO - Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Promoting for KINTO & Full-Service Lease products as well as providing product knowledge to dealers, sales and customers
 • Coordinate both internal and external effectively

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Male/Female with Thai Nationality. Age is not over 35 years old
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Administration, Marketing or related disciplines
 • Experiences as marketing, sales in leasing, hire purchase, automobile business, mobility or subscription service business would be required
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in MS. Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) is needed
 • Have driving license and own car
 • Interpersonal skill, service mind, polite, detail-oriented and work well under pressure

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Used Car Business Development Assistant Manager (E-Commerce business)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 64

Used Car Business Development Assistant Manager (E-Commerce business)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop Used Car business model, pricing, and marketing strategy and its implementation
 • Work and collaborate with intra- and inter-department teams to implement the business models and plans of new products and services
 • Work with related internal business units to ensure the efficiency of day-to-day operations
 • Create and expand new business partner networking to support expansion of Toyota Used Car Ecosystem
 • Do market research to gather necessary information for improving product and service as well as enhancing customer experiences
 • Prepare progressive report and analysis for top management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, Male/Female. Age is more than 28 years
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Administration, Marketing, Finance & Banking
 • At least 3 years of direct experiences in used car business is needed
 • Work experience in digital marketing, e-commerce, product management, product pricing, digital platform as a Service (Paas) would be required
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) is needed
 • Strong communication, interpersonal, and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Customer Digital Experience Planning Manager (Used Car Business)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : Abdulahim Place

วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 64

Customer Digital Experience Planning Manager (Used Car Business)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Design, enhance, and implement the UI/UX of Used Car E-commerce Platform – Gurumalist
 • Coordinate with website/application developer to develop Used Car E-commerce Platform as the requirements
 • Liaison with internal business units and external business partners to ensure that the best experience of customers and services
 • Daily manage the performance of Used Car E-commerce Platform
 • Do marketing research and data analysis to gather necessary information for improving Used Car E-commerce Platform to fulfill customers’ needs
 • Prepare progressive reports and analysis for top management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, Male/Female. Age is more than 30 years old
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Administration, Marketing Management, and related disciplines
 • At least 5 years direct experiences in digital marketing and e-commerce
 • Experience in UI/UX designer, E-commerce platform, Digital marketing planning would be required
 • Work experience in used car business and leasing business is an advantage
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) is needed
 • Strong communication, interpersonal, and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

Abdulahim Place

ชื่อตำแหน่ง : Automobile Wholesale Financing Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 9 ก.ย. 64

Automobile Wholesale Financing Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Handling and coordinating with dealer’s Wholesale representative in Northern and East Region total 55 dealers about Invoice information, Credit note, Debit note, New campaign, Early settlement, and Extension payment
 • Support dealer information i.e. dealer’s problem, monthly report, and adhoc report
 • Manual Control Repayment and Problem dealer i.e. Offset payment transactions, OTD handling and dealer’s payment performance
 • Verify Remittal Check data and correct data in case of discrepancy
 • Follow up PDC submission and e-payment transaction including monitor payment behavior
 • Follow up and verify related document from TMT i.e. Notification Collection Rights, Wholesale Discount Receipt, Vehicle Wholesales Receipt
 • Control and verify data of extension payment request and prepare extension proposal
 • Handling and coordinate with dealer and bank providers for support E-Wholesale payment
 • Support physical audit stock at dealer site including Extension, Re-audit and Audit 100% of dealers problem
 • Adhoc assignment

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, Male or Female. Age 25 - 30years old
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, Business Administration or any related fields
 • At least 1 years of experience in finance, banking background in hire purchase business / financial institution with knowledge in financial statements, credit analysis and approval process would be required
 • Experience/ Knowledge in E-Payment Transaction, Loan Management, Dealer Management or Wholesale Management would be an advantage
 • Good command in English both spoken and written
 • Proficiency in MS office especially Excel (VLOOKUP, Pivot table or other skills related)
 • Having analytical thinking and problem-solving skills
 • Able to work under pressure
 • Able to travel upcountry occasionally

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Information Security Administrator

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 9 ก.ย. 64

Information Security Administrator

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Department Policy and Procedure librarian
 • Department’s Application Admin; Monitor, Response, and Report to Department Manager
 • Co-operate with IT Infrastructure, IT System Development and various internal stakeholders about Security Incident case, Status update, Project Implementation and Security Requirements
 • Manage & Control information security risk assessment

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, age between 22 – 28 years old.
 • Bachelor’s degree in IT, or any related fields
 • 1 - 2 years’ experience in IT Admin, IT Security or related
 • Newly graduate who has internship experiences in IT Security or related field would be considered
 • Microsoft office Knowledge and IT Security Concepts
 • Good command in English
 • Good analytical, problem solving, and communications skills

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Corporate Compliance Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลาฮิม

วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 64

Corporate Compliance Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Managing overall compliance management in company i.e. conducting compliance risk assessment, identifying and evaluating the risk affecting the business to comply law and regulation adopted, as well as establishing the company's compliance monitoring and controlling process.
 • Managing and supporting the related compliance management roles & responsibilities i.e. Compliance Control., Compliance Monitor., and etc., including the jobs as assigned
 • Coordinating with related parties to process in the establishment and amendment of Policy & Procedure within the company.
 • Coordinating with related parties to manage jobs in Corporate Compliance Dept. as well as conducting activities e.g. training, testing, and reporting

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 35 – 40 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Law, Compliance, or relevant discipline.
 • At least 5 years of experience in legal and compliance function of banks or finance companies with 3 years in supervisory level
 • Experience in hire-purchase business of automobile, financial service or banking is an advantage
 • Knowledge/experience in legal and compliance, internal control, business operations process, and relates to financial business is an advantage
 • Good command in both written and spoken in English is needed
 • Having skills in reporting, presentation, documentation administration would be required
 • Familiar with Microsoft Office 365, Visio, Access or compliance related technologies
 • Having good leadership, management skill, organization skill, decision making, people skills and relationship building
 • Able to travel upcountry occasionally as per business required

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลาฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Collection Management Manager

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : ซันทาวเวอร์

วันที่ประกาศ : 2 ก.ย. 64

Collection Management Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Has middle to high management mindset
 • Manage effectively the collection process
 • Delinquency follow up: starting from early overdue aging to write-off process
 • Re-marketing process and Loss on Sold
 • Moratorium or proper Re-finance program offering to customers
 • Prepare executive report and propose to top management
 • Build up strong relationship in team and other departments
 • Able to handle irregular cases, identify root causes and prepare immediate action plan
 • Able to handle both process enhancement which may related to IT solutions

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, age between 35 - 40 years old
 • Bachelor or higher in relevant discipline.
 • Master degree in relevant discipline would be advantage.
 • More than 10 years’ experience in collection process management (HP or Leasing product is preferable)
 • Has knowledge updated about debt collection laws, consumer protection acts and other law and regulation which related to collection management
 • Has background or knowledge in process enhancement which may related to IT solutions
 • Able to communicate in English both spoken and written
 • Mature and soft skills are required as Logical and positive thinking, Strong analytical, Problem solving, Presentation and reporting

ที่ทำงาน

ซันทาวเวอร์

ชื่อตำแหน่ง : Risk Analytic & Model Management Staff (Risk Modelling)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลาฮิม

วันที่ประกาศ : 2 ก.ย. 64

Risk Analytic & Model Management Staff (Risk Modelling)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop/Review models such as credit scorecard, IFRS9 model
 • Implement credit risk tools and models such as internal and external scorecards, delinquency forecast model and other relevant tools
 • Conduct analysis and generate management reports for model monitoring and related report
 • Develop and/or revise policy and procedure relevant to portfolio/Model management or supporting
 • Support develop credit risk activities and other projects as assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai nationality, male or female, age between 22-32 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Statistics, Mathematics, Finance, Economics or related fields.
 • 1 year experience in risk management/risk modeling/IFRS9 areas will be advantage
 • Having knowledge in risk management tools will be preferable, such as SPSS, SAS, and Program R etc.
 • Having knowledge in credit scorecard development or SAS software would be advantage.
 • High-level proficiency in MS Office especially in Excel and Access.
 • Good command of English.
 • Strong analytical thinking and decision making skills.

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลาฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Customer Lifetime Management (KINTO - Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลาฮิม

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 64

Customer Lifetime Management (KINTO - Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop customer acquisition and retention strategy and its implementation plans
 • Manage tele-sale team for inbound and outbound calling to support customers’ inquiries and requests
 • Manage CRM activities and membership renewal operations
 • Build and maintain strong relationship with business partners
 • Work and collaborate with intra- and inter-department teams to manage customer service day-to-day operation
 • Prepare progressive reports and analysis for top management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Male/Female with Thai Nationality. Age 35 years old up
 • Bachelor’s or master’s degree in Business Administration, Marketing Management, and related disciplines
 • At least 8 years direct experiences in social listening, customer voice management, customer retention in automobile business or leasing services, digital or e-commerce business
 • Working experience in customer retention and social networking service is required
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in Microsoft Office Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) is needed
 • Have CAN-DO attitude and customer service mindset
 • Strong communication, interpersonal, and presentation skills with self-initiative

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลาฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Sales & Subscription Services Manager (KINTO - Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลาฮิม

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 64

Sales & Subscription Services Manager (KINTO - Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop sales strategy, action and implementation plans for leasing and subscription, e-commerce business to achieve sales targets
 • Explore and acquire new potential customers nationwide to expand sales volumes
 • Build and maintain strong relationship with dealers and business partners
 • Develop customized and area sales and marketing strategy and its implementation plans
 • Conduct field sales and marketing program activities
 • Develop product and service training plans for existing and new business partners
 • Manage sales team to achieve the sales targets
 • Work and collaborate with intra- and inter-department teams to manage sales day-to-day operation
 • Do market research to gather necessary information for improving sales & marketing strategy and plans to fulfill customers’ needs
 • Prepare progressive reports and analysis for top management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Male/Female with Thai Nationality. Age 35 years old up
 • Bachelor’s or higher in Business Administration, Marketing Management, and related disciplines
 • At least 8 years direct experiences in automobile business, mobility services and e-commerce or subscription service business
 • Working experience in selling and managing key account customers in automobile and finance product & services, inclusive of on-line & offline is required
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) is needed
 • Strong communication, interpersonal, presentation skills with self-initiative and negotiation skill are necessary
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลาฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Online&Offline Marketing Manager (KINTO - Mobility Services)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลาฮิม

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 64

Online&Offline Marketing Manager (KINTO - Mobility Services)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop online and offline integrated marketing strategy and its implementation plans for existing and new mobility products and services
 • Design and develop online and offline marketing communication plans, promotions, and tool kits to reach targets with efficient budget planning
 • Work and collaborate with intra- and inter-department teams to implement online and offline marketing plans
 • Do marketing research and data analysis to gather necessary information for improving marketing strategy and plans to fulfill customers’ needs
 • Prepare progressive reports and analysis for top management

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Male/Female with Thai Nationality. Age 35 years old up
 • Bachelor’s or higher in Business Administration, Marketing Management, and related disciplines
 • At least 8 years direct experiences in digital marketing in automobile business, leasing business and mobility service or e-commerce business, or related business
 • Working experience in digital marketing and social network marketing and communication are required
 • Good command of written and spoken English
 • Proficiency in Microsoft Office applications (Word, Excel, PowerPoint, etc.) is needed
 • Strong communication, interpersonal, and presentation skills with self-initiative
 • Travelling to upcountry for business purposes occasionally is needed

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลาฮิม

ชื่อตำแหน่ง : Information System Staff

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลาฮิม

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 64

Information System Staff

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Maintain, monitoring, implement and develop TLT system operations
 • Implement & support system part of Infrastructure follow by Business requirements
 • Support users for problem solving on TLT systems
 • Maintain System Monitoring and Availability to Support Business requirement follow on TLT systems

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, age between 23 – 30 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Information Technology, Computer engineer, computer science or related field
 • At least 2 years experience as System Operation Service, Software Engineer, Infrastructure Development, System Management, System Development or related position
 • Strong experiences in Coding or Programing would be required
 • Experience in Programming (PowerShell, Shell Scripts, ASP, Java), cloud technology (Azure, AWS)
 • Familiar with Oracle, AIX, Windows AD, VMWare, Storage, Web Server,Network (Firewall, LAN/WAN)
 • Fresh Graduate will also be considered
 • Good command in English both spoken and written
 • Good analytical skill, problem solving, communications and decision making skill
 • Able to travel upcountry occasionally for business purpose

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลาฮิม

ชื่อตำแหน่ง : IT Security (Assistant Manager to Manager level)

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : อาคารอับดุลราฮิม

วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 64

IT Security (Assistant Manager to Manager level)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Co-ordination with system development team in project in role of secure coding and testing.
 • Verify and assessment the result from source code scanning tool
 • Join and endorse DevSecOps concept integrated CI/CD and relevant compliance
 • Monitor and update IT security polies and facilitator IT security awareness training
 • Analysis vulnerability assessments result by Qualys Systems for assessment the networks, applications, and operating systems to identify technical risk and suitable counter measure.
 • Update IT security news and best practice in company website.
 • Co-operate with IT Infrastructure, IT System Development, and various internal stakeholders for improving IT security techniques, resolving IT security issues and investigate the Security Incident,
 • Analysis, monitor and Control information security risk assessment,
 • Be a consultant for users and various internal stakeholders in terms of information security and other relevant issues

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Thai Nationality, age between 28 – 38 years old.
 • Bachelor’s degree in IT, Computer science or any related fields
 • 3 years’ experience in IT Security and Software development as role programmer or System Analyst.
 • Have coding experience at least 2 computer languages such as .NET, C#
 • Basic knowledge or experience in developing or maintaining IT Risk Assessment would be an advantage
 • Familiar in Information Security standard such as ISO27001, NIST, CMMI
 • Hold certificate about IT security domain such as CISSP, CompTIA CySA+, CSSLP will be advantage.
 • Familiar in Window / Unix or Linux OS
 • Good analytical, problem solving and also communications skills
 • Good command of English
 • Able to travel upcountry occasionally for business purpose

ที่ทำงาน

อาคารอับดุลราฮิม