สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ (บริการผ่อนชำระเป็นรายเดือนที่เลือก ได้ตามความต้องการของคุณ)

เราให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อกับบุคคล และนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้า

แต่ไม่ต้องการชำระเงินเต็มจำนวนในครั้งเดียวโดยสามารถชำระเงินเพียงส่วนหนึ่ง (เงินดาวน์) ให้กับทางบริษัทฯ และเลือกผ่อนชำระที่เหลือเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาที่ได้ทำการตกลงกับทางบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับรายได้ เมื่อผ่อนชำระครบตามสัญญาแล้วก็จะได้รับการโอนการสิทธิ์เป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าโดยสมบูรณ์

สบาย...ไร้กังวล

 1. ผ่อนได้นานสูงสุด 84 เดือน
 2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา (Flat rate) ทำให้ผ่อนชำระเท่ากันทุกงวดหมดกังวลกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 3. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ผู้ขอสมัคร หรือผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทางและเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

 • กรณีผู้กู้เป็น บุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  • สลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากอื่นๆ (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)

  หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

 • กรณีผู้กู้ในนาม นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ) 2 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และเงินฝากเพิ่ม (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)

  หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

 • กรณีผู้กู้เป็น ชาวต่างชาติ

  • สำเนาพาสปอร์ตหน้ารูปถ่าย หน้าวันหมดอายุ (หน้าต่ออายุ) และหน้าวีซ่าประเทศไทย (ยังไม่หมดอายุ) 2 ชุด
  • สำเนา Work Permit (ที่ยังไม่หมดอายุ) 2 ชุด
  • ใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานฑูต (ถ้ามี)
  • สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันและเงินฝากเพิ่ม (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น(ถ้ามี)

  หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนักงานโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ประจำโชว์รูมจัดจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้าทุกสาขาใกล้บ้านท่าน หรือส่งมาที่ cs@tlt.co.th , Facebook : ToyotaLeasingThailand