สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ (Fleet Finance)

เหนือระดับกับโอกาสที่เป็นต่อ

อีกหนึ่งการบริการที่ โตโยต้า ลีสซิ่ง
พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองท่านผู้ประกอบการที่ต้องการออกรถเป็นจำนวนมาก (10 คันขึ้นไป) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ อาทิ รถเช่า รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลางบริษัท หรือรถรับส่งพนักงาน ฯลฯ

โตโยต้า ลีสซิ่ง พร้อมเปิดวงเงินสินเชื่อ (Credit Line) ให้กับท่าน และบริษัทในเครือ เพื่อให้ท่านสามารถวางแผนการออกรถในอนาคตได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถใช้วงเงินที่ได้รับตามความต้องการตลอดระยะเวลาที่กำหนด

กลุ่มลูกค้าFleet

ลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์ขอสินเชื่อรถยนต์จำนวนมากเพื่อใช้ในกิจการ โดยท่านจะได้รับเป็นวงเงินหมุนเวียน และ / หรือวงเงินคงที่เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการออกรถเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งวงเงินที่ได้รับ สามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของโตโยต้า ลีสซิ่ง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 • สัญญาเช่าซื้อแบบ Hire Purchase
 • สัญญาเช่าซื้อแบบ Sabuy D หรือ Balloon
 • สัญญาเช่าแบบ Financial Lease
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นที่โตโยต้า ลีสซิ่งมีให้บริการ

เงื่อนไขพิเศษ

 • ดาวน์ต่ำสุด 0%
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ไม่มีผู้ค้ำประกัน กรณีเป็นบริษัทมหาชน
 • ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นวงเงินหมุนเวียน และ / หรือวงเงินต่อครั้ง
 • สามารถกำหนดค่างวดๆ สุดท้าย (Balloon) หรือมูลค่าซากท้ายสัญญา (Residual Value) ได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ เงื่อนไขดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมไม่สามารถนำมาเป็นข้อมูลได้

 • ประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด

 • มีทางเลือกท้ายสัญญา

 • ไม่มีความเสี่ยงในควาผันผวน ของดอกเบี้ย (คงที่)

 • สามารถออกรถได้ทันทีหลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารรายได้เพื่อพิจารณาสินเชื่อใหม่
 • สามารถกำหนดเงินดาวน์ และอายุของสัญญาได้ตามความเหมาะสม
 • การบริการดูแลพิเศษอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญาจากทีมงาน fleet โดยเฉพาะ เช่น ชุดจดทะเบียนจัดส่งรวดเร็ว, สัญญาพิมพ์ล่วงหน้า เป็นต้น
  สินเชื่อเช่าซื้อแบบ Hire Purchase สินเชื่อเช่าซื้อแบบ Sabuy D หรือ Balloon สินเชื่อเช่าแบบ Financial Lease
ประเภทลูกค้า ส่วนบุคคล หรือ บริษัท ส่วนบุคคล หรือ บริษัท บริษัท
ระยะเวลา 12 – 72 เดือน 24 – 48 เดือน 36 – 48 เดือน
เงินดาวน์ / เงินมัดจำ ขั้นต่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ เริ่มต้น 0% หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย คงที่ (Flat Rate) คงที่ (Flat Rate) / ลดต้นลดดอก(Effective Rate) ลดต้นลดดอก (Effective Rate)
ข้อเสนอหลังจากสิ้นสุดสัญญา ชำระเงินผ่อนเดือนสุดท้ายท่านจะได้เป็นเจ้าของ
 • ชำระยอดเงินบอลลูนงวดสุดท้ายท่านจะได้เป็นเจ้าของรถทันทีี หรือ
 • ต่อระยะเวลาการผ่อนชำระยอดเงินบอลลูน (รวมระยะเวลาของสัญญาทั้งหมดไม่เกิน 7 ปี)
 • ชำระมูลค่าซากท้ายสัญญาท่านจะได้เป็นเจ้าของรถทันทีี หรือ
 • คืนรถให้กับโตโยต้า ลีสซิ่ง (ตามสภาพและเงื่อนไขที่กำหนด*)
การจดทะเบียน
 • โตโยต้า ลีสซิ่ง คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์
 • ลูกค้า คือ ผู้ครอบครอง
 • โตโยต้า ลีสซิ่ง คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์
 • ลูกค้า คือ ผู้ครอบครอง
 • โตโยต้า ลีสซิ่ง คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์
 • ไม่ระบุผู้ครอบครอง
การต่อภาษี/ประกันภัย/ การบำรุงรักษารถยนต์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
การบันทึกบัญชี
 • บันทึกเป็นสินทรัพย์ และตัดค่าเสื่อมราคา
 • บันทึกดอกเบี้ยจ่าย
 • บันทึกเป็นสินทรัพย์ และตัดค่าเสื่อมราคา
 • บันทึกดอกเบี้ยจ่าย
 • บันทึกเป็นสินทรัพย์ และตัดค่าเสื่อมราคา
 • บันทึกดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้
 • ค่าเสื่อมราคาหักได้ตามจริงไม่เกิน 1 ล้านบาท 5 ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ดอกเบี้ยจ่าย
 • ค่าเสื่อมราคาหักได้ตามจริงไม่เกิน 1 ล้านบาท 5 ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ดอกเบี้ยจ่าย
 • ค่าเช่าหักได้ตามจริงไม่เกิน 36,000 บาท/คัน/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ ผ่อนชำระเงินในอัตราขั้นต่ำต่อเดือน รับประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษี
 • เอกสาร และหลักฐาน ที่จำเป็นดังต่อไปนี้

  • หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • ประวัติความเป็นมา และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)
  • เอกสารแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)

  (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทฯ ทุกฉบับ)

 • เอกสารผู้ค้ำประกัน ที่จำเป็นดังต่อไปนี้

  • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
  • บัญชีเงินฝากอื่น (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

  (โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อธุรกิจ