การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

“ส่งมอบบริการทางการเงินที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมดูแลสังคมและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมให้บริการในการขับเคลื่อนในรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์สังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัย ทั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืน สู่ทุกๆ ท่าน ภายใต้กรอบการดำเนินการด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG) โดยให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามหลักสากลองค์การสหประชาชาติ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศนั้น นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดตั้งเป้าหมาย ในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดทำแผนงานที่ สอดคล้อง และสนับสนุนกับนโยบายหลักของโตโยต้า เป็นลำดับ

นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนยังก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลต่อ สุขอนามัย คุณภาพชีวิต ปัญหาการขาดแคลนรายได้ ผลกระทบทางการเงินจากปัญหาสุขภาพ อุบัติการๆ เหล่านี้ ได้บั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งระดับครัวเรือนและเศรษฐกิจ โดยรวมระดับประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้มีดำริในการเร่งผลักดันให้มีการทบทวนนโยบายและปรับแผนกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการประสานงานอย่างบูรณาการจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกัน แก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และทางอ้อมกับบริษัทคู่ค้าโดยจับมือร่วมมือกันในการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบและ สอดประสานกัน เพื่อให้เกิดแนวทางที่เลือกใช้มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และสามารถ ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ในนามของบริษัท โดโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เรามีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการยก ระดับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบ “บริการทางการเงินที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมดูแลสังคมและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ต่อไป

ชื่นกมล ทัพพะรังสี

กรรมการผู้จัดการใหญ่

President's Message

“Delivering financial services that enhance quality of life, ready to take care of Society and build sustainable economic value”

Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd., is committed and ready to serve new mobility service in the society and changing environment in the new era. We intend to build up sustainable happiness to everyone under the Environment, Social and Governance framework by fully support the sustainable development goals (SDGs), according to the international principles of the United Nations.

Environment and climate changing have been intense day by day and the company recognizes and realizes these important signs. We therefore started and set up objectives to reduce Carbon Dioxide and greenhouse effect from our business operation, with the plans that align and support to the policy of Toyota respectively.

In additional, global warming causes a lot and variety loss of biological and lead to unhealthy, poor quality of life, lack of income and health problem. These impacts have diminished the economical growth at household to country level unavoidable.

Toyota Leasing (Thailand), therefore, accelerates and pushes to review our policy and business strategies and cooperate with various sectors who are directly and indirectly involved in order to collaborate the problem solving in a systematic way and alignment to create a true problem solving and can serve business sustainability.

In the name of Toyota Leasing (Thailand), we are committed to upgrade our business operation to take care the Economic, Social and Environment together with the good Governance in order to deliver the “financial services that enhance quality of life, ready to take care of Society and build sustainable economic value”

Chuenkamol Dapparungsi

President

เรามุ่งมั่นสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน

เส้นทาง ESG ของเรา: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

ในอดีตจนถึงปี 2564 เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราให้บริการ เราเริ่มดําเนินการที่แสดงถึงความทุ่มเทของเราในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวก นี่คือไฮไลท์สําคัญบางส่วน:

การมีส่วนร่วม ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริจาค เพื่อการกุศล

การมีส่วนร่วมใน สังคมและชุมชนต่าง ๆ

เส้นทางขับเคลื่อนสู่ ESG & SDGs จากปี 2565

ในขณะที่บริษัทเฉลิมฉลองความสําเร็จครบ 30 ปี ในปี 2565 ต้องยอมรับว่าการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายระดับโลก ที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ให้คํามั่นว่าจะให้บริการทางการเงินที่ยกระดับชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบหลักการ ESG และเราพร้อมทุ่มเทเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนสําหรับบริษัทสังคมของเรา และปรารถนาที่จะสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนร่วมกัน กับทุกๆ คน

โครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม

  • บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573
  • สร้างการรับรู้ก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมป่าไม้ 30,000 ต้นใน 10 พื้นที่ทั่วประเทศในปี 2565 และจะดําเนินการโครงการต่อๆ ไป

โครงการริเริ่มด้านสังคม

  • สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่สังคมผู้สูงอายุผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเราภายในปี 2568

โครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาล

  • ขยายและยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณให้ครอบคลุมด้านต่างๆ เพื่อเป็นองค์กรที่ดีในปี 2568

Committed to a Sustainable Tomorrow

Our ESG Journey: Past, Present and Future

In the past till 2021, we took immense pride in our history of Corporate Social Responsibility (CSR) activities that have left a lasting impact on the environment and communities we serve.


Our commitment to CSR extended beyond our core business operations. We embarked on initiatives that embodied our dedication to making a positive difference in the world. Here are some key highlights:

Environmental Contributions

Charitable Donations

Community Engagement

Our Path Forward from 2022

As we celebrate our past achievements, we humbly acknowledge that our journey is ongoing, with today's global challenges requiring unwavering commitment and continuous innovation. At Toyota Leasing, we pledge to provide financial services that improve lives and create sustainable economic value within the framework of ESG principles. We are dedicated to making a significant impact on the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), actively driving positive change, and fostering sustainable growth for our company and the communities we serve. Together, we aspire to shape a brighter and more prosperous future.

Environmental Initiatives

  • Achieve carbon neutrality by 2030
  • Create Awareness of GHG through forestation activities 30,000 trees in 10 locations throughout the nation in 2023 and will be continue.

Social Initiatives

  • Support mobility for elderly society via our products and services within 2025

Governance Initiatives

  • Expand corporate and secure company ethical business practices within 2025