เกร็ดความรู้

25 มกราคม 2567

แนะนำเทคนิคการขอสินเชื่อรถใหม่ให้ดอกเบี้ยต่ำ

แนะนำเทคนิคการขอสินเชื่อรถใหม่ให้ดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อวางแผนจะซื้อรถและจำเป็นต้องขอสินเชื่อรถใหม่ ทุกคนมักคาดหวังที่จะได้สินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถผ่อนชำระในแต่ละเดือนได้แบบไม่เป็นภาระหนักหนา จนกระทบต่อค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ดังนั้นมาดูเทคนิคการขอสินเชื่อรถใหม่ให้ได้ดอกเบี้ยต่ำกัน

เทคนิคการขอสินเชื่อรถใหม่ให้ดอกเบี้ยต่ำ 
1. ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่าง ๆ
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ของแต่ละสถาบันการเงินจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ยี่ห้อและรุ่นรถ, ระยะเวลาผ่อนชำระ, เงินดาวน์, ประวัติทางการเงินของผู้ขอกู้ ดังนั้นก่อนขอสินเชื่อรถจะต้องมีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่าง ๆ อย่างน้อย 3-4 แห่ง เพื่อเลือกสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด ซึ่งในการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
•    อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) หรือแบบลอยตัว (Floating Rate)
•    ระยะเวลาผ่อนชำระ
•    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการอนุมัติสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
นอกจากนี้ ยังควรเปรียบเทียบเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น, วงเงินกู้ที่เพียงพอ, บริการหลังการขายที่ดี เป็นต้น
2. เตรียมเอกสารให้พร้อม
สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ โดยดูจากเอกสารต่าง ๆ ของผู้ขอกู้ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ควรเตรียมให้พร้อมล่วงหน้า เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเอกสารสำคัญที่ต้องมี ได้แก่
•    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
•    สำเนาทะเบียนบ้าน
•    สำเนาทะเบียนรถ
•    หนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ
•    ประวัติการผ่อนชำระสินเชื่ออื่น ๆ
3. มีเงินดาวน์สูง
เงินดาวน์เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถยนต์ เพราะปกติแล้ว สถาบันการเงินจะให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงหากมีเงินดาวน์สูง โดยเงินดาวน์ควรอยู่ที่ 20% ของราคารถ แต่หากมีเงินดาวน์สูงถึง 30% หรือ 40% ขึ้นไป จะเป็นเทคนิคการขอสินเชื่อรถใหม่ ที่จะช่วยให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงกว่าเดิม ที่สำคัญหากผู้ขอสินเชื่อรถมีเงินดาวน์สูง จะช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้ขอกู้มีความสามารถในการชำระหนี้
4. มีประวัติทางการเงินที่ดี
สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ โดยดูจากประวัติทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อรถเป็นหลัก ซึ่งประวัติทางการเงินที่ดี ได้แก่ ไม่มีหนี้สินค้างชำระหรือไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ หากผู้ขอกู้มีประวัติทางการเงินที่ดี จะช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
5. เป็นพนักงานประจำหรือมีหน้าที่การงานที่มั่นคง
สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ โดยดูจากอาชีพของผู้ขอกู้หรือผู้ขอสินเชื่อรถด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว พนักงานประจำหรือพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่การงานมั่นคง จะได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายกว่าอาชีพอื่น ๆ มีเทคนิคการขอสินเชื่อรถใหม่ที่ต้องรู้ไว้ คือหากผู้ขอกู้เป็นพนักงานประจำ จะต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง เพื่อแสดงถึงรายได้และความมั่นคงในการงาน
 ใครกำลังอยู่ในช่วงวางแผนขอสินเชื่อรถในการซื้อรถใหม่ สามารถนำเทคนิคการขอสินเชื่อรถใหม่นี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้เลย สินเชื่อรถดอกเบี้ยต่ำที่คาดหวังเป็นไปได้อย่างแน่นอน


อ่านเกร็ดความรู้อื่น ๆ ได้ที่ https://www.tlt.co.th/news/knowledge

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ