บริการอื่นๆ

อัตราค่าบริการ ของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์

ลำดับ รายละเอียด จำนวน / บาท
1

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี Leasing

1,700
2

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี

1,500
3

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี 2 ต่อ

4,000 + อากร 0.5% ของราคารถยนต์
4

ค่าบริการเปลี่ยนสีรถยนต์

1,000
5

ค่าบริการเปลี่ยนเครื่องยนต์

1,000
6

ค่าบริการคัดป้ายแผ่นเหล็ก (ส่งป้ายให้ลูกค้าทาง EMS)

800
7

ค่าบริการคัดป้ายแผ่นเหล็ก - ป้ายประมูล (ส่งป้ายให้ลูกค้าทาง EMS)

1,800
8

ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์ / ค่าบริการปรับเล่มทะเบียน (ลูกค้าต่อภาษีเอง)

400
9

ค่าบริการคัดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

600
10

ค่าบริการแจ้งย้ายเพิ่ม

500
11

ค่าบริการออกหนังสือมอบอำนาจทุกกรณี / สูญหาย / หมดอายุ (เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเล่มทะเบียน)

500
12

ค่าบริการจัดเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์(กรณีลูกค้าโอนเอง)

500
13

ค่าบริการจัดเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์(กรณีลูกค้าโอนเอง / เอกสารสูญหายไม่เกิน 1 ปี)

1,000
14

ค่าบริการจัดเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์(กรณีลูกค้าโอนเอง / เอกสารสูญหายเกิน 1 ปี)

2,000
15

ค่าบริการแจ้งหยุดใช้รถยนต์

500
16

ค่าบริการขอสำเนาทะเบียนรถยนต์ (ส่งให้ลูกค้าทาง EMS)

100
17

ค่าบริการคัดสำเนาสัญญาเช่าซื้อ (ส่งให้ลูกค้าทาง EMS)

100
18

ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ (Sabuy Jai) ทะเบียน กรุงเทพ และต่างจังหวัด

2,500
19

ค่าบริการแจ้งติดตั้งแก๊ส (กรณี ลูกค้าให้บริษัทฯดำเนินการ)

2,200
20

ค่าบริการแจ้งติดตั้งแก๊ส (กรณี นัดตรวจสภาพรถยนต์)

1,500
21

ค่าบริการปรับสมุดคู่มือจดทะเบียน (กรณีแจ้งติดตั้งแก๊ส)

300
22

ค่าบริการคัดใบคู่มือจดทะเบียน

500
23

ค่าบริการตรวจรถยนต์นอกพื้นที่

1,000

 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน / บาท
1

ค่ามัดจำเล่มทะเบียน

5,000

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

เมื่อลูกค้าดำเนินการแจ้งความเอกสารสูญหาย และชำระค่าบริการคัดป้ายภาษี เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และ แนบเอกสารประกอบ พร้อมเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการ คัดป้ายภาษีให้ลูกค้า

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการคัดป้ายภาษี

ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) การคัดป้ายภาษี
1

แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อผู้เช่าซื้อ)

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)

4

บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย

5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)

6

สำเนาทะเบียนบ้าน

7

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยน)

8

สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

9

สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ "นางสาว" (หากมีการเปลี่ยน)

10

สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)

11

สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)

12

ค่าบริการคัดป้ายภาษี 600 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ

  • โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
  • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address ) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้
  • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (บุคคลธรรมดา) การคัดป้ายภาษี
1

แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อผู้เช่าซื้อ)

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)

4

บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย

5

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)

6

สำเนาทะเบียนบ้าน

7

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หากมีการเปลี่ยน)

8

สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

9

สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ คือ "นาง" หรือ "นางสาว" (หากมีการเปลี่ยน)

10

สำเนาใบเลื่อนยศข้าราชการ (หากมีการเปลี่ยน)

11

สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องถ่ายหน้าราชการต่ออายุทุกหน้า)

12

ค่าบริการคัดป้ายภาษี 600 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

หมายเหตุ

  • โปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
  • ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ (โดยชื่อลงนามต้องเหมือนเดิมตามสัญญาเช่าซื้อ)
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address ) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้
  • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

เมื่อลูกค้าดำเนินการแจ้งความแผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย และชำระค่าบริการคัดป้ายทะเบียนรถยนต์ 600 บาท เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และ แนบเอกสารประกอบ พร้อมเอกสารส่งให้ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการ คัดป้ายทะเบียนให้ลูกค้า

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการคัดป้ายทะเบียนรถยนต์

ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติบุคคล) การคัดป้ายทะเบียน
1

แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้เช่าซื้อ)

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)

4

บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย

5

สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)

6

สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7

สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้ารายการต่ออายุทุกหน้า)

8

ค่าบริการคัดป้ายทะเบียน 800 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

9

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ

  • โปรดแนบสำโปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address ) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้
  • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
ลำดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (นิติบุคคล) การคัดป้ายทะเบียน
1

แบบคำขออื่นๆ (ผู้เช่าซื้อลงชื่อตรงผู้เช่าซื้อ)

2

หนังสือมอบอำนาจ

3

ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ตัวจริง)

4

บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย

5

สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ไม่หมดอายุ)

6

สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

7

สำเนา Passport และ Work Permit (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องถ่ายหน้ารายการต่ออายุทุกหน้า)

8

ค่าบริการคัดป้ายทะเบียน 800 บาท (ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

9

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ

  • โปรดแนบสำโปรดแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับอย่างละ 2 ชุด
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่มีเอกสาร Work Permit / ให้ใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ( Certificate Address ) ที่ออกโดยสถานทูต ที่ระบุประเทศตาม Passport ฉบับภาษาอังกฤษ (เจ้าหน้าที่สถานทูตเซ็นรับรอง ) และฉบับแปลภาษาไทย โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน (จากวันที่ระบุในเอกสาร ) แทนได้
  • อัตราค่าบริการใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมลงนาม และแนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าว ให้เรียบร้อย หรือติดต่อสำนักงาน บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย ) จำกัด

  1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
  2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  3. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ตู้ ปณ. 33 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905