ข่าวและกิจกรรม

24 มีนาคม 2563

โครงการช่วยเหลือลูกค้าโตโตย้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19

จากการเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว/โรงแรม/ขนส่ง และอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบ โดยมีผู้ยื่นเรื่องเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

         1. การขยายโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ ให้สามารถขอพักชําระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน*

         2. บริษัทฯ ได้ปรับขั้นตอนให้ท่านลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ของโตโยต้า ลีสซิ่ง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิดนี้

*เงื่อนไข :
      - สําหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดีและสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชําระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคําร้อง (กรณีค้างชําระเกิน 60 วัน ให้ชําระค่างวดให้เหลือยอดค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
      - สําหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
      - การดําเนินการพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
      - บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชําระหนี้
      - สามารถยื่นเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2563


เอกสารการยื่นเรื่อง :
1. กรอกแบบฟอร์มยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการ คลิก >> https://bit.ly/2QDDLRt

(หากลูกค้าเคยยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการแล้วไม่ว่าจากช่องทางใด "กรุณาอย่ายื่นเรื่องซ้ำ" เพื่อการพิจารณาที่รวดเร็วของท่าน)

2. เมื่อบริษัทฯ "อนุมัติ" การพักชำระหนี้ของท่านแล้ว จะมี SMS / อีเมล แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมพร้อมเอกสารสัญญาแนบท้ายส่งถึงท่านลูกค้า เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นลงนามรับรองทั้งผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)

รายละเอียดอีเมลที่ส่งถึงท่าน ดังนี้

            1. กรณีท่านไม่มีอีเมล บริษัทฯ จะนำส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ท่านลงนามแล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ส่วนงานพักชำระหนี้) 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 14 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

           2. กรณีท่านสามารถจัดพิมพ์เอกสารได้  ขอให้ยืนยันการขอพักชำระหนี้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

            2.1 เปิดไฟล์สัญญาแนบท้ายตามที่แนบมาในอีเมลนี้ (รหัส คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้เช่าซื้อ)

            2.2 จัดพิมพ์สัญญาแนบท้าย จำนวน 2 ฉบับ และลงนาม

            2.3 แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่านและของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

            2.4 ท่านต้องนำส่งเอกสารตามข้อ 2.2 – 2.3 กลับมาที่อีเมล : supportcustomer_covid19@tlt.co.th และทางไปรษณีย์ที่อยู่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ส่วนงานพักชำระหนี้) 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 14 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารจากท่านแล้ว จะนำส่งคู่ฉบับเอกสารให้แก่ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ต่อไป


            3. กรณีท่านไม่สะดวกจัดพิมพ์เอกสาร ขอให้ยืนยันการขอพักชำระหนี้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
            3.1 เอกสารสัญญาแนบท้าย ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของท่านและอ่านรายละเอียดสัญญาแนบท้ายให้ครบถ้วน (ตามที่แนบมาในอีเมลนี้)

            3.2 กรณีบุคคลธรรมดา

            -  ถ่ายภาพบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนข้อความตามตัวอย่างที่แนบมาด้วยในอีเมลนี้

                  กรณีนิติบุคคล

            - ถ่ายภาพบัตรประชาชนกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนข้อความตามตัวอย่างที่แนบมาด้วยในอีเมลนี้

            - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

            3.3 ท่านต้องนำส่งเอกสารตาม 3.2 ส่งกลับมายังอีเมล : supportcustomer_covid19@tlt.co.th

          3.4 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ท่านส่งมาทางอีเมล จะนำส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้ท่านลงนามแล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ และเมื่อเอกสารลงนามครบสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะนำส่งคู่ฉบับเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

 

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของลูกค้า และขอยืนยันว่าจะพยายามให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าทุกรายตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ