ข่าวและกิจกรรม

24 ตุลาคม 2564

เอกสารและขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถมือสอง

เอกสารและขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถมือสอง


ปกติแล้วหากเป็นการซื้อขายรถมือหนึ่งหรือรถมือสองและผ่อนชำระค่าสินเชื่อรถยนต์กับทางสถาบันการเงินครบตามจำนวนเงินต้นแล้ว ส่วนใหญ่ทางสถาบันการเงินจะเป็นผู้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถให้ โดยที่เจ้าของรถไม่ต้องไปดำเนินการด้วยตัวเอง เพียงแค่ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์รถให้กับสถาบันการเงินเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากเป็นรถมือสองที่มีการซื้อขายกันเองโดยไม่ผ่านสถาบันการเงินหรือได้รับกรรมสิทธิ์ต่อจากบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต เจ้าของรถมือสองจะต้องดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการแจ้งต่อนายทะเบียน การโอนรถมือสองด้วยตัวเองจะต้องเตรียมเอกสารและขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น วันนี้เกร็ดความรู้กับโตโยต้า ลีสซิ่ง มีคำตอบมาฝากกัน


เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถ
สิ่งแรกที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนทำเรื่องขอโอนกรรมสิทธิ์รถที่กรมขนส่งทางบก คือการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เล่มทะเบียนรถยนต์ ใบคู่มือจดทะเบียน แบบคำขอโอนและรับโอนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองได้ สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สำหรับในกรณีเป็นการโอนกรรมสิทธิ์รถของบุคคลทั่วไปจะใช้เป็นเอกสารบัตรประชาชน แต่หากเป็นนิติบุคคลจะต้องนำใบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมาด้วย ส่วนในกรณีได้รับมอบรถมือสองเป็นมรดกจะต้องแสดงเอกสารใบมรณะบัตรของเจ้าของรถเดิมและพินัยกรรมแสดงกรรมสิทธิ์หรือคำสั่งศาล


ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถ
สำหรับขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถในขั้นแรกจะต้องนำรถมือสองไปตรวจสอบสภาพรถที่กรมขนส่งทางบกที่ผู้โอนได้แจ้งไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ เมื่อตรวจสอบสภาพรถเเรียบร้อยแล้วให้เจ้าของรถนำเอกสารทั้งหมดที่เตรียมไว้ไปยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถที่งานทะเบียนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์รถ โดยจะมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้
•    คำขอจำนวน 5 บาท 
•    ค่าธรรมเนียมการโอนจำนวน 100 บาท 
•    ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสภาพรถจำนวน 50 บาท 
•    ค่าอากรแสตมป์จากการซื้อขาย 500 บาทต่อหนึ่งแสนบาทของราคาประเมินรถยนต์ 


เมื่อดำเนินเสร็จสิ้นแล้วผู้รับโอนรถมือสองจะได้รับใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายการเสียภาษี แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ และใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คืนจากเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าของรถคนใหม่จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์รถ หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 


ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถที่โตโยต้า ลีสซิ่ง นำมาฝากในวันนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าการโอนรถมือสองไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพียงแค่เตรียมเอกสาร ตามคำแนะนำ และค่าธรรมเนียมให้พร้อมเท่านี้การโอนกรรมสิทธิ์รถก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้ว และถ้าใครที่กำลังมองหารถมือสอง คุณภาพดี และได้มาตรฐานสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ https://www.toyotasure.com/home/Home.aspx
 


 

กลับสู่หน้าหลัก

ข่าวแนะนำ