Management Team ผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า ลีสซิ่ง

ประกอบด้วยคณะบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ความชำนาญในธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงหลายท่าน เป็นตัวแทนมาจากกลุ่มบริษัทโตโยต้าเพื่อสนับสนุน บริษัททั้งด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค โดยมี รายชื่อผู้บริหารดังนี้ (มีนาคม 2560)

นาย อากิระ สึโบอิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นาย ปกรณ์ วงศ์วิทยาภิรมณ์

  ที่ปรึกษาบริหาร

 • นาย เกรียงศักดิ์ ประพงศ์เสนา

  ที่ปรึกษาบริหาร

 • นาย วัฒนา หลิ่มโภไคยกุล

  ที่ปรึกษาบริหาร

 • นาย ศุภกร ธำรงชลพิสิฐ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขายและการตลาด

 • นาง ชื่นกมล บุปผาคำ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน) สายงานการเงินและปฏิบัติการ

 • นาย สุชาติ พนมสมบูรณ์สิน

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ

 • นาย นพรัตน์ พลโกษฐ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม และส่วนงานธุรกิจลูกค้ารายใหญ่

 • นาย สุทธิรักษ์ ธรรมนูญรักษ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันฝึกอบรม

 • นาย ไมตรี ประสารอธิคม

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานนวัตกรรม และความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นาย สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

 • นาย ปรีชา ศุภชัยเจริญ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานปฏิบัติการสินเชื่อ และบริหารความเสี่ยง

 • นาย สันติ อนุรัตน์ธาดา

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานขาย

 • นาย โชโกะ ฮายาชิ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้ประสานงาน)