ต่อภาษีรถยนต์

ท่านไม่ต้องยุ่งยากหรือสับสนกับวันที่ต้องต่อภาษีรถยนต์อีกต่อไป เพราะโตโยต้า ลีสซิ่ง ยินดีทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อภาษีรถยนต์ของท่านใกล้ครบกำหนด การชำระภาษีประจำปีให้โดยอัตโนมัติ

  • กรุณาตรวจสอบวันครบกำหนดภาษีรถยนต์ประจำปี และชำระค่าภาษีรถยนต์ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันครบกำหนด
  • หากท่านขาดต่อภาษีรถยนต์ประจำปีครบ 3 ปี จะมีผลให้ทะเบียนรถยนต์ถูก "ระงับ" การใช้โดยทันทีตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546
  • หากรถยนต์ของท่านติดตั้งก๊าซ NGV หรือ CNG กรุณาส่งหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้งที่รับรองโดยวิศวกร (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) เพื่อแนบเรื่องต่อภาษีรถยนต์ประจำปีทุกครั้ง
  • กรณีรถยนต์ของท่านใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป กรุณาส่งหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.) QR CODE ฉบับจริงหรือสำเนา (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • ติดต่อโตโยต้า ลีสซิ่ง ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร. 0-2660-5555

หมายเหตุ : หากท่านมีการต่ออายุประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.บุคคคลที่ 3) เรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อมูล

แจ้งรายละเอียด พรบ. ของท่าน ที่ทำการต่อเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่ท่านชำระค่า พรบ. กับบริษัท ท่านไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการต่อภาษีให้ท่านอัตโนมัติ

หากท่านทำประกันภัย (พรบ.บุคคลที่ 3) ด้วยตนเอง ท่านจะต้องส่งส่วนท้าย ประกันภัยภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บุคคลที่ 3) มายัง โตโยต้า ลีสซิ่ง ผ่านซองธุรกิจตอบรับ หรือ ส่งสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำเนาเต็มหน้า) ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2634-6405 หรืออีเมล์มายัง www.tlt.co.th ก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 15 วัน

  1. ติดต่อได้ที่สำนักงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั่วประเทศ
  2. ติดต่อได้ที่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
  3. ส่งส่วนท้าย ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บุคคลที่ 3) มายัง โตโยต้า ลีสซิ่ง ผ่านซองธุรกิจตอบรับ หรือ ส่งสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (สำเนาเต็มหน้า) ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2634-6405
  4. อีเมล์มายัง www.tlt.co.th ก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 15 วัน

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้โตโยต้า ลีสซิ่ง ดำเนินการต่อ พ.ร.บ. ให้ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง