สมใจ พิมพ์หน้านี้คุณสมบัติของผู้ซื้อ
• ผู้เช่าซื้อประกอบอาชีพทำสวน หรือทำไร่ ซึ่งมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตรายปี (ทุก 12 เดือน)
• มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ได้แก่ น.ส.2 ใบจอง, นส.3 หรือ นส.3ก, โฉนดที่ดิน (น.ส.4, น.ส.4ก., น.ส.4ข., น.ส.4ค., น.ส.4ง., น.ส.4จ.), เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ 5 (ภบท.5)

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 02-660-5555
หรือผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร