โตโยต้า ลีสซิ่ง คิดดีทำได้ พิมพ์หน้านี้


โตโยต้า ลีสซิ่ง คิดดี ทำได้
ก้าวไปพร้อมสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


การจะเป็นองค์กรธุรกิจที่ดี ประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนั้น การทำกำไรสูงสุดอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ เราต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนสังคมด้วย

ตลอดสองทศวรรษที่โตโยต้า ลีสซิ่ง เริ่มดำเนินการจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการสินเชื่อสำหรับรถยนต์ในประเทศไทย เราไม่เพียงดูแลคู่ค้า และลูกค้าคนสำคัญบนพื้นฐานของความจริงใจและโปร่งใสจนได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด แต่เรายังมุ่งมั่นทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เติบโตร่วมกับสังคมไทย ภายใต้อุดมการณ์จิตอาสา "คิดดี ทำได้"
จุดเริ่มต้นในอุดมการณ์จิตอาสา หรือ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ของโตโยต้า ลีสซิ่ง เริ่มจากการบริจาคการกุศลเป็นครั้งคราว จากนั้นจึงเริ่มขยับขยายสู่การให้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยเราได้วิเคราะห์ถึงความขาดแคลนบนพื้นฐานความจำเป็นอย่างแท้จริงของผู้รับ จากนั้นจึงลงมือทำและมอบให้ด้วยความจริงใจ อันเป็นที่มาของอุดมการณ์จิตอาสา "คิดดี ทำได้" ที่เรายึดมั่นเสมอมา โดยเราเชื่อมั่นว่า การคิดดี ทำดี จะก่อให้เกิดผลที่ดี


ผลดีอย่างน้อยที่สุด คือ การที่ผู้รับมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผลดีที่ตั้งหวังต่อมา คือ เขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแม้เราจะหยุดการช่วยเหลือไปแล้ว
ผลดีที่ยั่งยืน คือ เขาสามารถแบ่งปันสู่ผู้อื่น และพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศต่อไป


กิจกรรม CSR ภายใต้อุดมการณ์จิตอาสา - โตโยต้า ลีสซิ่ง คิดดี ทำได้ มี 3 ด้าน ดังนี้

  • การพัฒนาศักยภาพคน (Human Development)
    พร้อมให้โอกาสกับผู้ขาดแคลนโอกาส ทั้งจากความบกพร่องทางร่างกาย และความขาดแคลนในด้านทุนทรัพย์ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน หรืออาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้มีพลังใจและกำลังกายที่เข้มแข็ง สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสมอง ซึ่งล้วนส่งผลให้ผู้รับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
  • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment Care)
    เราเชื่อว่า การที่เราทำดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยการดูลแเอาใจใส่เป็นอย่างดี เราย่อมได้สิ่งแวดล้อมที่ดีกลับคืนมา และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่สงบสุขของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ อาทิ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะชายหาด เป็นต้น
  • การบรรเทาสาธารณภัยจากวิกฤติต่างๆ (Disaster Relief)
    ไม่ว่าจะเป็นเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย เมื่อปี 2554 เหตุสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนต้องเผชิญทุกปี เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น โตโยต้า ลีสซิ่ง ก็ไม่นิ่งนอนใจ ระดมทุนและจิตอาสาช่วยเหลือสังคมทุกวิถีทางที่สามารถทำได้อย่างเต็มที่

ในโอกาสที่โตโยต้า ลีสซิ่ง ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ครบ 20 ปี ในปี 2556 นี้ เรามีแนวคิดจัดกิจกรรมความดีตอบแทนสู่สังคมอย่างน้อย 20 กิจกรรม ภายใต้โครงการ "โตโยต้า ลีสซิ่ง 20 ปี 20 ความดี" ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การร่วมสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลตลอดจนบริจาคยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืนในโรงเรียนที่ขาดแคลน การช่วยเหลือผู้สูงอายุไร้สัญชาติให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ เป็นความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า ลีสซิ่ง ด้วยหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสในการพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเราจะไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้ เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อช่วยเหลือ ดูแล และร่วมพัฒนาสังคมไทยต่อไป

ในวาระที่โตโยต้า ลีสซิ่ง ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 20 ปี ในปี 2556 บริษัทมีแนวคิดจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม 20 กิจกรรม (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โตโยต้า ลีสซิ่ง 20 ปี 20 ความดี”


กิจกรรม 20 ปี 20 ความดี
ความดีที่ 1
ปฎิทินเก่ามีค่า…ส่งมาช่วยเพื่อนในโลกมืด
โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีวัสดุใช้ดัดแปลงเป็นสมุดอักษรเบรลล์ (Braille) รวบรวมได้จำนวนกว่า 400 ชิ้นส่งมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ความดีที่ 2
ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชน
โตโยต้า ลีสซิ่ง ร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์เยาวชนดอนเมือง ซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการทั้งการแสดงจากน้องๆ เยาวชนในพื้นที่ กิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ กล้าแสดงออก มีความสามัคคี และมีน้ำใจซึ่งกันและกัน

ความดีที่ 3
สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
จัดกิจกรรมสร้างฟาร์มขนาดเล็ก หรือมินิฟาร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเพาะเห็ดภูฏาน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การปลูกผักไร้สารพิษ การทำปุ๋ยชีวภาพ และการทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 200,000 บาท โดยมีอาสาสมัคร และผู้บริหารจาก โตโยต้า ลีสซิ่ง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก จ.ชลบุรี ร่วมแรงร่วมใจกัน

ความดีที่ 4
ปันยา ปันยิ้ม
ร่วมบริจาคยาและเวชภัณฑ์จำนวน 70,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะไม่มีเงินรักษาอาการเจ็บป่วย มอบให้วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคยาส่งให้ผู้ป่วยยากไร้ทั่วประเทศ

ความดีที่ 5
สมทบทุนร่วมบริจาคสร้างอาคารผู้ป่วยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวพิษณุโลก
บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท แก่โรงพยาบาลพรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ที่บริษัทสำนักงานสาขาตั้งอยูได้มีบริการด้านสาธารณสุขรองรับประชานชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวพิษณุโลก

ความดีที่ 6
รวมน้ำใจช่วยภัยแล้ง
ส่งเสริมประเพณีไทย เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมกิจกรรมสงกรานต์ พร้อมมอบเงินน้ำใจส่งไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ที่ จ.อุบลราชธานี จำนวน 70,000 บาท

ความดีที่ 7
ห่วงใยผู้สูงวัยไร้สัญชาติ..เนื่องในวันผู้สูงอายุ
ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา มอบเงินบริจาคและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่บริเวณ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 4 ท่าน เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท

ความดีที่ 8
สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
มอบเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี จำนวน 80,000 บาท เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้อย่างเต็มที่และทันท่วงที

ความดีที่ 9
ทำดีถวายพ่อ
สนับสนุนโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จำนวน 200,000 บาท พร้อมเหล่าผู้บริหารช่วยกันปลูกต้นพุทรายักษ์ จำนวน 99 ต้นและมอบเงินสนับสนุนโครงการชั่งหัวมันฯ ที่จ.เพชรบุรี

ความดีที่ 10
บริจาคโลหิตช่วยชีวิตพี่น้องชาวไทย....
เชิญชวนเพื่อนๆ ผู้ประกอบการ พนักงานบริษัทภายในอาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดยมีผู้ใจบุญร่วมกิจกรรมเกือบ 400 คน

ความดีที่ 11
มอบค่าน้ำนม ส่งความห่วงใย จากใจ โตโยต้า ลีสซิ่ง
ระลึกถึงค่าน้ำนมของผู้เป็นแม่ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของใช้จำเป็นสำหรับแม่และเด็ก พร้อมกับเงินช่วยเหลือจำนวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าน้ำนมให้กับน้องๆ ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ความดีที่ 12
ครอบครัว โตโยต้า…รวมน้ำใจ เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ครอบครัวโตโยต้ารวมน้ำใจมอบเงินจำนวน 150,000 บาท ข้าวของเครื่องใช้จำเป็น ชุดยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่มสะอาดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อาทิ จันทบุรี อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สุรินทร์

ความดีที่ 13
PAY IT FORWARD ใจพร้อมช้อป + ใจพร้อมให้ = ได้มากกว่าหนึ่ง
จัดกิจกรรมประมูลของผู้บริหาร และการบริจาคขายของของพนักงาน เพื่อระดมทุนนำรายได้ไปมอบให้สมาคมรวมปัญญาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งสามารถรวบรวมเงินได้ทั้งสิ้น 100,000 บาท


ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร