ร่วมงานกับเรา พิมพ์หน้านี้ตำแหน่งงานว่าง 4 อัตรา
คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการเพื่ออ่านคุณสมบัติและกรอกใบสมัคร

ชื่อตำแหน่ง
อัตรา
สถานที่ทำงาน
    วันที่ประกาศ
 • ด่วน !!
  เจ้าหน้าที่บัญชี
  1
  สำนักงานสาขา (เชียงใหม่)
  8 พ.ย. 2556
 • ด่วน !!
  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
  1
  สำนักงานสาขา (เชียงใหม่)
  8 พ.ย. 2556
 • เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ
  2
  สำนักงานใหญ่
  8 พ.ย. 2556
 • ด่วน !!
  เจ้าหน้าที่ธุรการสินเชื่อ
  1
  สำนักงานสาขา (เชียงใหม่)
  8 พ.ย. 2556

 

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อตรวจสอบข้อมูลเดิมของท่าน
Please enter your information to check your latest profile.
ชื่อ / Name:
นามสกุล / Surname:
หมายเลขบัตรประชาชน / Thai Citizen ID

 

ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ:
โปรดระบุ:
ชื่อ (ไทย):
นามสกุล (ไทย):
ชื่อเล่น:
ชื่อ (อังกฤษ):
นามสกุล (อังกฤษ):
เพศ:
ตำแหน่งงานที่สมัคร:
สถานที่ทำงาน:
ตำแหน่งงานที่สมัคร:
สถานที่ทำงาน:
เงินเดือนที่ต้องการ:
บาท

วันเกิด:
อายุ:
ปี
เดือน
สัญชาติ:
ศาสนา:
ส่วนสูง:
ซม.
น้ำหนัก:
กก.
ตำหนิ:
สถานภาพ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ออกให้ที่อำเภอ/เขต:
เมื่อวันที่:

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่:
หมู่ที่:
ซอย:
ชื่อหมู่บ้าน/โครงการ:
ถนน:
ตำบล/แขวง:
จังหวัด:
อำเภอ/เขต:
รหัสไปรษณีย์:
ที่อยู่ปัจจุบัน
เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่:
หมู่ที่:
ซอย:
ชื่อหมู่บ้าน/โครงการ:
ถนน:
ตำบล/แขวง:
จังหวัด:
อำเภอ/เขต:
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์บ้าน:
โทรศัพท์มือถือ:
E-mail:

ชื่อบิดา:
นามสกุล:
อายุ:
ปี
อาชีพ:
ชื่อมารดา:
นามสกุล:
อายุ:
ปี
อาชีพ:
ชื่อคู่สมรส:
นามสกุล:
อายุ:
ปี
อาชีพ:
จำนวนบุตร:
คน
คู่สมรสทำงานที่:
โทรศัพท์:
ประวัติการศึกษา
กรุณาเริ่มกรอกข้อมูลจากระดับการซึกษาสูงสุด ไล่ไปจนถึงต่ำสุด
(กรอกทีละรายการและกดปุ่ม “เพิ่ม” ระบบจะแสดงข้อมูลที่กรอกไว้ โดยเรียงลำดับที่กรอกอันแรกสุดไว้ด้านบน)

ระดับการศึกษา:
ชื่อสถานศึกษา:
ที่ตั้งสถานศึกษา:
ระยะเวลาที่ศึกษา:
เริ่มจากปี พ.ศ.
ถึงปี พ.ศ.
วิชาเอก:
วุฒิการศึกษา:
(เช่น วศ.บ., บท. เป็นต้น)
เกรดเฉลีย:

ระดับการศึกษา:
ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา:
University of Akron
ที่ตั้งสถานศึกษา:
Ohio, USA
ระยะเวลาที่ศึกษา:
เริ่มจากปี พ.ศ.
2550
ถึงปี พ.ศ.
2554
วิชาเอก:
International Relations
วุฒิการศึกษา:
Master of Art
เกรดเฉลีย:
3.55

ระดับการศึกษา:
ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา:
University of Akron
ที่ตั้งสถานศึกษา:
Ohio, USA
ระยะเวลาที่ศึกษา:
เริ่มจากปี พ.ศ.
2550
ถึงปี พ.ศ.
2554
วิชาเอก:
International Relations
วุฒิการศึกษา:
Master of Art
เกรดเฉลีย:
3.55

กิจกรรม / ฝึกอบรม / สัมมนา
ชื่อกิจกรรม / หลักสูตร
สถาบันทีจัด / เข้าร่วม
ปี พ.ศ. ที่เข้าร่วม
ประวัติการทำงาน
กรุณาเริ่มกรอกข้อมูลจากประสบการณ์ทำงานในปัจจุบันหรือล่าสุด ไล่ไปจนถึงประสบการณ์ในอดีต
(กรอกทีละรายการและกดปุ่ม “เพิ่ม” ระบบจะแสดงข้อมูลที่กรอกไว้ โดยเรียงลำดับที่กรอกอันแรกสุดไว้ด้านบน)

ระยะเวลาการทำงาน:
เริ่มจากปี พ.ศ.
ถึงปี พ.ศ.
ชื่อหน่วยงาน:
ที่ตั้งหน่วยงาน:
ตำแหน่งหน้าที่:
เงินเดือน:
บาท (กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ใส่เครื่องหมาย ,)
เหตุที่ออก:

ระยะเวลาการทำงาน:
เริ่มจากปี พ.ศ.
2550
ถึงปี พ.ศ.
2554
อายุงาน
10
ปี
ชื่อหน่วยงาน:
Nimbus Interactive Co., Ltd.
ที่ตั้งหน่วยงาน:
Bangkok
ตำแหน่งหน้าที่:
Web Developer
เงินเดือน:
10,000
บาท
เหตุที่ออก:
ได้งานใหม่

ระยะเวลาการทำงาน:
เริ่มจากปี พ.ศ.
2550
ถึงปี พ.ศ.
2554
อายุงาน
10
ปี
ชื่อหน่วยงาน:
Nimbus Interactive Co., Ltd.
ที่ตั้งหน่วยงาน:
Bangkok
ตำแหน่งหน้าที่:
Web Developer
เงินเดือน:
10,000
บาท
เหตุที่ออก:
ได้งานใหม่

สถานะทางทหาร
ความสามารถพิเศษ
ภาษา (โปรดระบุว่า ดีมาก, ดี หรือพอใช้)

ภาษาอังกฤษ:
อ่าน
เขียน
พูด
ภาษา:
อ่าน
เขียน
พูด
ภาษา:
อ่าน
เขียน
พูด


คะแนนสอบอื่นๆ (ถ้ามี):
ประเภทการสอบ:
คะแนน:
ประเภทการสอบ:
คะแนน:
ประเภทการสอบ:
คะแนน:

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุว่า ดีมาก, ดี หรือพอใช้)


ขับรถยนต์:
ถ้าเป็นมีใบขับขี่ประเภท
ขับรถจักรยานยนต์:
ถ้าเป็น

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ

ชื่อ*:
นามสกุล*:
เกี่ยวข้องเป็น*:
สถานที่ติดต่อ:
โทรศัพท์:

เอกสารแนบ (เอกสารไม่ควรมีน้ำหนักมากกกว่า 1 MB)

Resume:
รูปถ่าย:

คำชี้แจงเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่การสมัครของท่าน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎภายหลังว่าข้าพเจ้าปิดบังความจริง
หรือ
แจ้งความเท็จในเรื่องใด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
ของบริษัทได้ทันที
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ:
นางสาว
ชื่อ - นามสกุล (ไทย):
รัชฎา ผลอินทร์
ชื่อเล่น:
การ์ตูน
ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ):
Ratchada Phol-in
เพศ:
หญิง
ตำแหน่งงานที่สมัคร:
เจ้าหน้าที่บัญชี
สถานที่ทำงาน:
สำหนักงานใหญ่
ตำแหน่งงานที่สมัคร:
เจ้าหน้าที่บัญชี
สถานที่ทำงาน:
สำหนักงานใหญ่
เงินเดือนที่ต้องการ:
10,000
บาท

วันเกิด:
10/04/2529
อายุ:
27
ปี
5
เดือน
สัญชาติ:
ไทย
ศาสนา:
พุทธ
ส่วนสูง:
160
ซม.
น้ำหนัก:
40
กก.
ตำหนิ:
ไม่มี
สถานภาพ:
สมรส/จดทะเบียน
บัตรประชาชนเลขที่:
1234567891234
ออกให้ที่อำเภอ/เขต:
สำนักงานเขตดอนเมือง
เมื่อวันที่:
04/05/2556

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่:
35/522
หมู่ที่:
3
ซอย:
ทวีวัฒน์ 1
ชื่อหมู่บ้าน/โครงการ:
ตลาดกลางดอนเมือง
ถนน:
สรณคมน์
ตำบล/แขวง:
สีกัน
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต:
ดอนเมือง
รหัสไปรษณีย์:
10210
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่:
35/522
หมู่ที่:
3
ซอย:
ทวีวัฒน์ 1
ชื่อหมู่บ้าน/โครงการ:
ตลาดกลางดอนเมือง
ถนน:
สรณคมน์
ตำบล/แขวง:
สีกัน
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต:
ดอนเมือง
รหัสไปรษณีย์:
10210
โทรศัพท์บ้าน:
025558888
โทรศัพท์มือถือ:
0842226666
E-mail:
gatoonz@nimbus.co.th

ชื่อบิดา:
มงคล
นามสกุล:
ผลอินทร์
อายุ:
50
ปี
อาชีพ:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ชื่อมารดา:
ราตรี
นามสกุล:
ผลอินทร์
อายุ:
50
ปี
อาชีพ:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ชื่อคู่สมรส:
ภพธร
นามสกุล:
ผลอินทร์
อายุ:
50
ปี
อาชีพ:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จำนวนบุตร:
2
คน
คู่สมรสทำงานที่:
Bangkok Air Catering
โทรศัพท์:
029997777

ประวัติการศึกษา
ระดับ
การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง
สถานศึกษา
ระยะเวลา
ที่ศึกษา
วิชาเอก วุฒิ
การศึกษา
เกรด
เฉลี่ยน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รังสิต, กทม. 2550 - 2554 Innformation Technology วท.บ. 3.5
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รังสิต, กทม. 2550 - 2554 Innformation Technology วท.บ. 3.5

ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา
การทำงาน
อายุงาน (ปี) ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงาน ตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน (บาท) เหตุที่ออก
2554 - 2556 10 Nimbus Interactive Co., Ltd. ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1, กทม. Web Developer 10000 ได้งานใหม่
2554 - 2556 10 Nimbus Interactive Co., Ltd. ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1, กทม. Web Developer 10000 ได้งานใหม่

สถานะทางทหาร
สถานะทางทหาร:
จะเข้ารับการคัดเลือก ปี พ.ศ. 2557

ความสามารถพิเศษ
ภาษา อ่าน เขียน พูด
ภาษาอังกฤษ ดีมาก ดี พอใช้
ภาษญี่ปุ่น ดีมาก ดี พอใช้
ภาษเกาหลี ดีมาก ดี พอใช้


ประเภทการสอบ:
TOEIC
300
คะแนน
TOEFL
300
คะแนน
IELTS
300
คะแนน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์:
Microsoft Office
(ดีมาก)
Adobe
(ดี)
Operation System 7
(พอใช้)

ขับรถยนต์:
เป็น
ใบขับขี่:
ตลอดชีพ
ขับรถจักรยานยนต์:
ไม่เป็น
ใบขับขี่:
ไม่มีใบขับขี่

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ

ชื่อ:
มงคล
นามสกุล:
ผลอินทร์
เกี่ยวข้องเป็น:
บิดา
สถานที่ติดต่อ:
55/58 ม.3 ถ.สรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210
โทรศัพท์:
0875553333

เอกสารแนบ

รูปถ่าย:

คำชี้แจงเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่การสมัครงานของท่าน

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ส่งใบสมัครเรียบร้อย
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความสนใจในการยื่นใบสมัครงานกับทางบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ทีมงานฝ่ายบุคคลได้รับเอกสารใบสมัครงานของท่านเรียบร้อยแล้ว
และจะมีการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป


หากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของท่านเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้สมัครไว้
เราจะติดต่อกลับไปค่ะ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


 

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสถาบันทางการเงินที่เติบโตอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง เรามีวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดหลัก TFS Way (Toyota Financial Service Way) และปลูกฝังให้พนักงานทำงานโดยนำหลักการปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า Kaizen เข้ามาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง พนักงานทุกคนจึงมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกระดับจะได้รับการเคารพ ยอมรับฟังในความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงก็ได้ให้ความสำคัญกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพนักงานเป็นอย่างมาก จึงนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ถึงแม้ว่าบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็น International Company ที่มีพนักงานมากกว่าพันคน แต่พวกเราก็สามารถทำงานอย่างมีความสุข เพราะว่าเรามีการประสานงานที่ดี มีการร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งรวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร และสหภาพแรงงานด้วย จึงนำไปสู่การปรับปรุงสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพในการดำเนินชีวิต ของพนักงานทั้งด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work Life Balance) ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไฟในการทำงาน มีความกระตึอรือร้น เป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราขอเขิญคุณมาร่วมงานกับเรา พวกเราพร้อมที่จะดูแลคุณ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน


 

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน


การจัดอบรมหลักสูตร “New Staff Induction Program”
หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานใหม่ และพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ และภาพรวมของกระบวนการทำงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดการจัดอบรมหลักสูตร “New AO & B-Co. Training”
หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานใหม่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด / Accounts Officer (AO) และเจ้าหน้าที่ประสานงานทางธุรกิจ / Business Coordinator (B-Co.) เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นได้การจัดอบรมหลักสูตร “Team Building for Unity - We are Toyota Leasing -
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อความเป็นหนึ่ง”
หลักสูตรนี้จัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างพนักงานภายในฝ่าย หรือสำนักงานภาค รวมทั้งเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบการจัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน”
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554การอบรมหลักสูตร “Effective Communication and Personality Development”
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ รวมทั้งเรียนรู้แนวทางในการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า และผู้แทนจำหน่ายของพนักงานใหม่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด (AO) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางธุรกิจ (B-Co.) ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งพนักงานและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับพนักงานของเรา ดังนี้
 • เงินรางวัลประจำปี
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพพนักงาน, คู่สมรส-บุตร
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บิดา - มารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ทางสายตา
 • เงินช่วยเหลือความเสี่ยงภัย
 • เงินกู้สินเชื่อรถใหม่ Toyota อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ส่วนลดค่าอะไหล่รถ Toyota
 • ส่วนลดค่าแรงซ่อมรถ Toyota
 • ส่วนลดค่าทำสีรถ Toyota
 • เงินช่วยเหลือค่าเรียนภาษาอังกฤษ
 • เงินช่วยเหลือแสดงความยินดีและเสียใจโอกาสต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ
 • รางวัล Long Service Year
 • ค่าล่วงเวลา / ค่าอาหารล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี / บริการฉีดวัคซีน
 • บริการห้องพยาบาล พร้อมพยาบาลให้คำแนะนำ
  การรักษา
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การอบรมพนักงาน
 • กิจกรรมบริษัท / กิจกรรมในเครือ Toyota


 

คุณสามารถส่งคำถาม / ข้อเสนอแนะ ผ่านทางเว็บไซต์ ได้โดยแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อจริง - นามสกุล*:
 
หมายเลขโทรศัพท์*:
 
 
E-mail Address*:
 
 
ประเภทเรื่อง:
กรุณาเลือก:
 
คำถาม / ข้อเสนอแนะ:
 

ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร