เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อ พิมพ์หน้านี้

"ให้คุณง่าย สบายกว่า ด้วยบริการสินเชื่อสินเชื่อรถใหม่จาก โตโยต้า ลีสซิ่ง"

 1. สินเชื่อรถใหม่ ลูกค้าสามารถสมัครได้โดยติดต่อผ่านผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ (Link ดีลเลอร์ของ TMT)
 2. สินเชื่อรถใช้แล้ว ลูกค้าสามารถสมัครได้โดยติดต่อผ่านผู้แทน จำหน่ายโตโยต้าชัวร์ ทั่วประเทศ 1. อายุครบอย่างน้อย 20 ปี บริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา (กรณีลูกค้าแบบบุคคลธรรมดา)
 2. ที่อยู่เป็นหลักแหล่งถาวร อาชีพและรายได้มั่นคง
 3. รายได้ต่อเดือนประมาณ 2.5 เท่าของค่างวดขึ้นไป
 4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน


กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา
 1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 4. สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากอื่นๆ (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันทำสัญญา

กรณีผู้สมัครในนามบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนคัดจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมวัตถุประสงค์ และ ตราประทับ ) 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 4. สำเนางบการเงินบริษัทย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันและเงินฝากเพิ่ม (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันทำสัญญา

กรณีผู้ค้ำประกัน
 1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 4. สำเนางบการเงินบริษัทย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
 5. สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และเงินฝากอื่น ๆ (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน
หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันทำสัญญา

Foreigner applicant
 1. Valid Visa, Passport and Work Permit (2 copies each)
 2. Certificate of Residency
 3. Financial Statement (6 months), Salary Slip, Other income documents

Guarantor
 1. Thai Nationality
 2. Valid Identification card and household registration (1 copy)
 3. Financial Statement (6 months), Salary Slip, Other income documents

ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร