วัฒนธรรมของเรา พิมพ์หน้านี้


Toyota Way หรือ วิถีแห่งโตโยต้า คือวัฒนธรรมองค์กร
ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับระดับโลก ที่เกิดจากการพัฒนาขั้นตอนการทำงานในโรงงานการผลิตรถยนต์โตโยต้า (Toyota Production System) และเป็นรากฐานในการทำงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจของบริษัทในเครือโตโยต้า

"โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้นำเอา Toyota Way มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นเฉพาะตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานด้วยหลักการ Kaizen (ไคเซ็น)"

จากรากฐานความคิดตามวิถีแห่งโตโยต้า Kaizen (ไคเซ็น) คือ
หลักการที่โดดเด่นที่สุดและถูกนำมาใช้เป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาความคิดและการทำงานของพนักงาน โตโยต้า ลีสซิ่ง ทุกคนด้วยความเชื่อว่า สิ่งต่างๆ สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้เรื่อยๆ เป็นแนวคิดอยู่เหนือความแตกต่างของภาษา สัญชาติ สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่และทุกๆสังคม การพัฒนาควรเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและผลักดันเราไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทไฟแนนซ์ SFC (Sales Finance Company) ในเครือ TFSC ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

Toyota Way มีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ

Continuous Improvement

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จะทำให้สำเร็จได้นั้น ต้องใส่ใจกับหลักการ 3 ประการ คือ

 • Challenge

  เน้นการสร้างวิสัยทัศน์ในระยะยาว รักที่จะเป็นนักท้าทายปัญหา กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล
  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามต้องการ

 • Kaizen (ไคเซ็น)

  มาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง 'เปลี่ยนให้ดีขึ้น' (Change for the Better) ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆ

 • Genchi Genbutsu (เกนจิ เกนบุสซึ)

  มาจากภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน หมายถึง 'ไปดูด้วยตนเอง'
  คือ การไปเห็นปัญหาหรือกระบวนการให้ถึงสถานที่จริง เห็นต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงเพื่อจะแก้ไขหรือพัฒนาได้อย่างตรงจุด มากกว่าเพียงแค่การอ่านหรือฟังจากรายงานเท่านั้นRespect for People

การยอมรับฟังและให้ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยยึด
พื้นฐานจากแนวคิดว่า 'ทุกคนเท่าเทียมกัน' สร้างความรับผิดชอบ ความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งเน้นการทำงานอย่างเป็น 'ทีมเวิร์ค' โดยมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งปันประสบการณ์และต่อยอดให้การปฏิบัติงานโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

จะเห็นได้ว่า การเติบโตของโตโยต้าตลอด 20 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลประกอบการทางธุรกิจหรือการสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะสถาบันการเงินเท่านั้น แต่เราอยากสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิต อันจะส่งผลดีให้กับพนักงานและต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย


เปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นด้วยหลักการ Kaizen (ไคเซ็น)

จากรากฐานความคิดตามวิถีแห่งโตโยต้า Kaizen (ไคเซ็น)
คือหลักการที่โดดเด่นที่สุดและถูกนำมาใช้เป็นวัฒนธรรมในการพัฒนาความคิดและการทำงานของพนักงาน โตโยต้า ลีสซิ่ง
ทุกคนด้วยความเชื่อว่า สิ่งต่างๆ สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ได้เรื่อยๆ เป็นแนวคิดอยู่เหนือความแตกต่างของภาษา สัญชาติ สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่และทุกๆสังคม การพัฒนาควรเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและผลักดันเราไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทไฟแนนซ์ SFC (Sales Finance Company) ในเครือ TFSC ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก


ยินดีต้อนรับ

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร