ร่วมงานกับเรา พิมพ์หน้านี้ตำแหน่งงานว่าง
คลิกที่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการเพื่ออ่านคุณสมบัติและกรอกใบสมัคร
หากไม่พบตำแหน่งงานที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครเพื่อส่งข้อมูลไว้ให้ทางบริษัท โดยเลือก "ตำแหน่งงานอื่นๆ"

ชื่อตำแหน่ง
อัตรา
สถานที่ทำงาน
วันที่ประกาศ
กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อตรวจสอบข้อมูลเดิมของท่าน
Please enter your information to check your latest profile.
ชื่อ / Name:
นามสกุล / Surname:
หมายเลขบัตรประชาชน / Thai Citizen ID

 

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสถาบันทางการเงินที่เติบโตอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง เรามีวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดหลัก TFS Way (Toyota Financial Service Way) และปลูกฝังให้พนักงานทำงานโดยนำหลักการปรับปรุงพัฒนา อย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า Kaizen เข้ามาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง พนักงานทุกคนจึงมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกระดับจะได้รับการเคารพ ยอมรับฟังในความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงก็ได้ให้ความสำคัญกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพนักงานเป็นอย่างมาก จึงนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น


ถึงแม้ว่าบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็น International Company ที่มีพนักงานมากกว่าพันคน แต่พวกเราก็สามารถทำงานอย่างมีความสุข เพราะว่าเรามีการประสานงานที่ดี มีการร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งรวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร และสหภาพแรงงานด้วย จึงนำไปสู่การปรับปรุงสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพในการดำเนินชีวิต ของพนักงานทั้งด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิตส่วนตัวของพนักงาน (Work Life Balance) ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไฟในการทำงาน มีความกระตึอรือร้น เป็นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราขอเขิญคุณมาร่วมงานกับเรา พวกเราพร้อมที่จะดูแลคุณ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน


 

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

การจัดอบรมหลักสูตร “New Staff Induction Program”
หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานใหม่ และพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ และภาพรวมของกระบวนการทำงานของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดการจัดอบรมหลักสูตร “New AO & B-Co. Training”
หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานใหม่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด / Accounts Officer (AO) และเจ้าหน้าที่ประสานงานทางธุรกิจ / Business Coordinator (B-Co.) เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นได้การจัดอบรมหลักสูตร “Team Building for Unity - We are Toyota Leasing -
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อความเป็นหนึ่ง”
หลักสูตรนี้จัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างพนักงานภายในฝ่าย หรือสำนักงานภาค รวมทั้งเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบการจัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน”
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554การอบรมหลักสูตร “Effective Communication and Personality Development”
หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ รวมทั้งเรียนรู้แนวทางในการสร้างความประทับใจต่อลูกค้า และผู้แทนจำหน่ายของพนักงานใหม่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด (AO) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางธุรกิจ (B-Co.) ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งพนักงานและครอบครัวเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับพนักงานของเรา ดังนี้
 • เงินรางวัลประจำปี
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพพนักงาน, คู่สมรส-บุตร
 • เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บิดา - มารดา
 • เงินช่วยเหลือค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ทางสายตา
 • เงินช่วยเหลือความเสี่ยงภัย
 • เงินกู้สินเชื่อรถใหม่ Toyota อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ส่วนลดค่าอะไหล่รถ Toyota
 • ส่วนลดค่าแรงซ่อมรถ Toyota
 • ส่วนลดค่าทำสีรถ Toyota
 • เงินช่วยเหลือค่าเรียนภาษาอังกฤษ
 • เงินช่วยเหลือแสดงความยินดีและเสียใจโอกาสต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือกรณีเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ
 • รางวัล Long Service Year
 • ค่าล่วงเวลา / ค่าอาหารล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี / บริการฉีดวัคซีน
 • บริการห้องพยาบาล พร้อมพยาบาลให้คำแนะนำ
  การรักษา
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การอบรมพนักงาน
 • กิจกรรมบริษัท / กิจกรรมในเครือ Toyota


 

คุณสามารถส่งคำถาม / ข้อเสนอแนะ ผ่านทางเว็บไซต์ ได้โดยแบบฟอร์มข้างล่างนี้
หรือ ส่งมาที่ E-mail : human_resources@tlt.co.th

ชื่อจริง - นามสกุล*:
 
หมายเลขโทรศัพท์*:
 
 
E-mail Address*:
 
 
คำถาม / ข้อเสนอแนะ:
 
รหัสยืนยัน*:
 
 

คำนวณค่างวด

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน
(เงินดาวน์เป็นบาท)
บาท
บาท
หรือ
%
เดือน
** โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ หรือเอกสารประกอบสัญญาได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร